W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowywanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego sądeckiego szpitala….
            W uroczystości udział wzięli znakomici goście: przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego m. in.: marszałek Wojciech Kozak, Leszek Zegzda, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Prezydent Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, Stanisław Pasoń, Dyrekcja oraz personel szpitala.
             „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii  oraz rozbudowa Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  z doposażeniem” to projekt, który otrzymał dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz z Budżetu Województwa Małopolskiego.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych oraz poprawa funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego Nowym Sączu poprzez jego rozbudowę, modernizację i doposażenie.
W ramach projektu została wydzielona sala wstępnej intensywnej terapii z trzema stanowiskami.
            Sądecki Szpitalny Oddział Ratunkowy został  wyposażony w nowoczesny sprzęt: m. in.:
Ø kardiomonitory,
Ø respiratory,
Ø defibrylatory,
Ø zestawy do trudnej intubacji,
Ø aparat USG,
Ø aparaty do znieczulania,
Ø aparaty EKG,
Ø stoły zabiegowe
Ø nowe łóżka
Ø a także w infrastrukturę do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego, co umożliwi łączność pomiędzy SOR-em, a zespołami ratownictwa medycznego. Wymiana informacji stanowi bardzo ważny element  umożliwiający właściwe przygotowanie się personelu oddziału do przyjęcia poszkodowanego i udzielenie fachowej i szybkiej pomocy.
           
            Poprzez realizację projektu Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu jako wiodąca placówka w regionie małopolskim pragnie sprostać oczekiwaniom społeczeństwa i sukcesywnie podnosić jakość swoich usług. Spełnione zostaną wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Zauważyć należy, iż ciągle wzrasta liczba pacjentów  przyjmowanych w sądeckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2014 r. – 39 705 pacjentów rocznie;
2015 r. – 42624 pacjentów rocznie;
2016 r. – 43 066 pacjentów rocznie
Co daje średnio dziennie 117 osób, którym udzielono porad.
Ponadto za pośrednictwem SOR-u na hospitalizację w trybie planowym lub nagłym przyjetych zostaje średnio rocznie 30 tys. pacjentów.
 
            W ramach projektu rozbudowany i doposażony  został Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co pozwoli osiągnąć wymagany wskaźnik co najmniej 2% łóżek IT w stosunku do ogólnej liczby łóżek określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dobudowana został sala chorych wyposażona w 7 nowych łóżek. Tutaj również zakupione zostało wyposażenie m. in:
Ø stanowiska intensywnej terapii,
Ø kardiomonitory,
Ø ssaki elektryczne,
Ø respiratory
Ø puls oksymetry
Ø materace do ogrzewania pacjentów
Ø łóżka z materacami p/odleży nowymi
 
            Wartość całego  Projektu: ponad 6 000 000 zł.
Dofinansowanie POIiŚ:                            3 279 750,00 zł.
Dofinansowanie Budżet Województwa:    1 840 647,00 zł.
Środki własne Szpitala:                    ponad 900 000,00 zł.
 
            Podkreślić należy, iż jest to pierwsza zrealizowana inwestycja w ochronie zdrowia wpisana w Małopolski Plan Inwestycyjny, który zatwierdzony został w 2015 roku.