RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Małgorzata Kozieł Planowane osobiste wizyty w Szpitalu Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Psychiatryczny w następujących dniach: 27.12.202, 21.02.2022, 25.04.2022, 27.06.2022,

29.08.2022, 24.10.2022,

27.12.2022

w godzinach od 8:15 do 11:15. W pozostałe dni powszednie możliwy jest kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną: tel. 664 089 561

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882.), osoba korzystająca ze świadczeń  zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw

osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny     Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Bezpłatna infolinia:  800 190 590 Czynna w godz. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku  

www.rpp.gov.pl Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.     Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.
 •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, i oraz j  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 •  Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.
 •  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) platformy ePUAP (/RPP/skrytka) pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

 

Poniżej również link do strony http://www.rpp.gov.pl/