Kadra zarządzająca

Koordynator Działu: lek. Katarzyna Latacz
 

Telefony

(018) 44-25-640 

Informacje ogólne

Pracownie diagnostyczne Działu Diagnostyki Obrazowej udzielają świadczeń zdrowotnych, które obejmują badania diagnostyczne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt. 2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na wykonywaniu zdjęć i prześwietleń dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych i zaopatrywanych ambulatoryjnie oraz badania dla pacjentów kierowanych przez podmioty zewnętrzne.

 Wszystkie aparaty rentgenowskie posiadają  zezwolenia na uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące wydane przez  kompetentne organy:

 • Aparat REVOLUTION GSI CT firmy GE Medical Systems – decyzja nr 2/44/2015 z dnia 10.04.2015r.wydana przez MPWIS
 • Aparat NeuVIZ 64 In  firmy Neusoft – decyzja nr 2/167/2020 dnia 14-12-2020 r. wydana przez MPWIS
 • Aparat BRILLIANCE 16 BIG BORE firmy Philips – decyzja nr 2/98/2014 z dnia 18-07-2014 wydana przez MPWIS
 • Aparat POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia – decyzja nr 2/42/2017 z dnia 23-03-2017 wydana przez MPWIS
 • Aparat Mulitx PRO firmy Siemens – decyzja nr 2/3/2013 z dnia 23-01-2014 wydana przez MPWIS
 • Aparat Senographe Essential firmy GE Medical Systems – decyzja nr 2/43/2017 z dnia 23-03-2017 wydana przez MPWIS
 • Aparat Topaz-32D firmy Drgen  decyzja nr 2/149/2020 z dnia 9-11-2020 wydana przez MPWIS
 • Aparat MAC  firmy General Medical Merate  decyzja nr 2/124/2020 z dnia 26-08-2020 wydana przez MPWIS
 • Aparat MAC  firmy General Medical Merate  decyzja  nr 2/128/2020 z dnia 31-08-2020 wydana przez MPWIS
 • Aparat Polymobil  Plus firmy Siemens decyzja nr 2/27/2007 z dnia 02-02-2007 wydana przez MPWIS
 • Aparat Polymobil  Plus firmy Siemens decyzja nr 2/79/2007 z dnia 05-06-2007 wydana przez MPWIS
 • Aparat Polymobil  Plus firmy Siemens decyzja nr 2/75/2006 z dnia 06-07-2006 wydana przez MPWIS
 • Aparat BV ENDURA firmy Philips    decyzja nr 2/87/2016z z dnia 12-08-2016 wydana przez MPWIS
 • Aparat BV ENDURA firmy Philips    decyzja nr 2/25/2016 z dnia 03-03-2016 wydana przez MPWIS
 • Aparat OEC BRIVO firmy GE decyzja nr 2/139/2020 z dnia 20-10-2020 wydana przez MPWIS

Na terenie szpitala znajdują się pracownie medyczne :

Pracownie Tomografii Komputerowej:

 • Decyzja nr 1/45/2015 z dnia 10-04-2015r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 1/151/2020 z dnia 14-12-2020r. wydana przez MPWIS w Krakowie.
 • Decyzja nr 2/98/2014 z dnia 18-07-2014r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

Pracownia Mammografii:

 • Decyzja nr 1/41/2017 z dnia 23-03-2017 wydana przez   MPWIS

Pracownie Rentgenodiagnostyki Ogólnej:

 • Decyzja nr 1/3/2014 wydana przez MPWIS w Krakowie z dnia 23-01-2014
 • Decyzja nr 1/40/2017 wydana przez MPWIS w Krakowie z dnia 23-03-2017

Blok Operacyjny:

 • Decyzja nr 1/127/2020 z dnia 20-10-2020r. wydana przez MPWIS w Krakowie

W dniu 10 września 2020 roku otrzymano zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu: badań rentgenodiagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.

 • Decyzja nr 3/64/2020 z dnia10 września 2020 r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • Dział Diagnostyki Obrazowej – dawkomierzy indywidualnych
 • Blok Operacyjny – dawkomierzy indywidualnych i pierścionkowych

Ewidencję i nadzór  z odczytów prowadzi w  Inspektor Ochrony Radiologicznej.
Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 6mSv.

 • Jednostka wykonuje pomiary osłon stałych.

Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonano dla każdego z aparatów rentgenowskich. Wyniki pomiarów wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące osób zawodowo narażonych oraz pacjentów jest zgodna z przepisami o dawkach granicznych i z poziomami referencyjnymi określonymi w przepisach:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 r., Nr 180, poz. 1325).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej /Dz. U. z 2017 r., poz. 884/
 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownie mieszczące się w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

Nowy Sącz, dnia 14 czerwca 2022 r.


Galeria