Deklaracja dostępności

 

Wstęp do deklaracji

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://szpitalnowysacz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: luty 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-14

 

Stan dostępności cyfrowej

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.szpitalnowysacz.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2023-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie Audytu wewnętrznego zgodności strony Szpitala w Nowym Sączu ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz spełnianie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przeprowadzonego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa w dniu 24.02.2023 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-26

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Dąbrowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 44 25 722. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (https://rpo.gov.pl)

 

Dostępność architektoniczna

Nie wszystkie budynki Szpitala spełniają minimalne wymagania, jakie nakłada ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach dostępności architektonicznej Szpital zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami: wejścia do większości budynków z poziomu parteru; zamontowane podnośniki dla niepełnosprawnych; w budynkach dostępne windy osobowe, w niektórych z nich jest informacja głosowa oraz panele w języku Braille’a; na każdym poziomie dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych; drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny; na terenie szpitala są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; do budynków jest możliwość wejścia z psem asystującym; Szpital zapewnia sygnalizację przeciwpożarową i oświetleniową, rysunkową (tablice) oraz sygnalizację ewakuacyjną, zapewnia się wsparcie w czasie ewakuacji poprzez pomoc personelu medycznego i technicznego szpitala.

Osoby wchodzące na teren Szpitala mają możliwość zapoznania się z rozkładem budynków i pomieszczeń poprzez: tablice i znaki informacyjne na zewnątrz budynków, informacje przy wejściach do budynków; każdy pracownik szpitala udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń i możliwości dotarcia do wskazanego budynku/ pomieszczenia. Szpital umożliwia korzystanie z 2 terminali multimedialnych (info- kioski), wyposażone w nakładki w alfabecie Braill’a oraz funkcję głosową, znajdujących się przy wejściach głównych szpitala.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

Szpital zapewnia korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego- online.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00: samodzielnie wykonując zdalne połączenie z tłumaczem poprzez stronę internetową https://szpitalnowysacz.pl/ lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Szpitala, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik.

Szpital umożliwia korzystanie z przenośnej pętli indukcyjnej, która znajduje się
w Rejestracji SOR.

Na stronie internetowej Szpitala znajduje się informacja o zakresie działalności Szpitala w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).