Zadania Rady Społecznej

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

 
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:

  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,

2) przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku;
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego

 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.
 
Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej
 
Kwestie te reguluje Statut:

 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany.
 4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
 5. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie – powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach uprawniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie.
 6. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.

 
W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:

 1. Jako przewodniczący – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
 2. Jako członkowie:
  • przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
  • przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

 
Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
 
Aktualnie Przewodniczącym Rady Społecznej jest Pan Tadeusz Zaremba.