OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2023 r. poz. 991) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z. 2022 r. poz. 2561) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 1. Zakres usługi obejmuje :

Zakres usług obejmuje 10 zadań:

 I.         Badania laboratorium analityczne i bakteriologiczne

II.         Badania molekularne

III.         Infekcje układu oddechowego

IV.         Rezonans Magnetyczny

V.          Oznaczenie przeciwciał przeciw Borrelii Burgdoferii

VI.        Scyntygrafia

VII.       Pozytonowa Tomografia Emisyjna

VIII.       Opis zdjęć RTG, TK

IX.         Badania genetyczne w kierunku niedokrwistości

X.          Badania z zakresu alergologii 

XI.         Konsultacje okulistyczne

XII.        Inne badania

XIII.       Konsultacje specjalistyczne

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy.

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT NA POSZCZEGÓLNE GRUPY – I-XII.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI W GRUPIE – GRUPA I-XI.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI W GRUPIE XII I XIII.

 

 

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:
 • na stronie internetowej Szpitala - www.szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkursy ofert
 • w siedzibie Szpitala,
 • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443-66-35
 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 1. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 1. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 ) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2023 r. o godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2023 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.  

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Kryterium I Cena (koszt)                                                               80 %

Kryterium II Jakość                                                                         5%

Kryterium III Kompleksowość                                                        5%

Kryterium IV Dostępność                                                                 5%

Kryterium V Ciągłość                                                                       5%

 

 

 ocena_i_wynik.pdf

Specyfikacja.docx

umowa_wzór.doc

zał._nr_2_formularz_cenowy.xls

Uwaga!!

zapytanie_nr_5.docx

zapytanie_nr_4.docx

modyfikacja_SWKO_3.zip

zapytanie_nr_3.docx

zapytanie_nr_2.docx

zapytanie_nr_1.docx

modyfikacja_SWKO_II_.pdf

modyfikacja_SWKO_II.docx

modyfikacja_SWKO.docx

zał. nr A do modyfikacji