Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – 2022 rok

Nazwa jednostki organizacyjnej:

 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33 – 300 Nowy Sącz.


Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 
Szpital Specjalistyczny wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na:

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;
 • stosowaniu i przechowywaniu źródeł promieniotwórczych.
  Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące:

 • Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa,
 • Radioterapia.

 
Na podstawie  znowelizowanej ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok na całe ciało i oczy; 500mSv/rok na dłonie, przedramiona;
 • ogół ludności: 1mSv/rok na całe ciało; 15mSv na oczy; 50mSv/rok na skórę.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa:

 • We wszystkich komórkach, w których wykonywane są procedury z zastosowaniem promieniowania jonizującego, czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony indywidualnej (np. fartuchy, osłony na tarczycę, parawany itp.). Osłony te wykonane są z materiału o odpowiednim równoważniku ołowiu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby biorące udział w procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego są zakwalifikowane do właściwej kategorii narażenia oraz objęte okresowymi pomiarami dawki i kontrolą narażenia (dawkomierze indywidualne oraz dawkomierze środowiskowe).
 • Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe.
 • Osoby realizujące procedury medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego podlegają obowiązkowym szkoleniom z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej.

 

Działalność medyczna z wykorzystaniem promieniowania jonizującego – podsumowanie roku

 • Zarówno działalność związana z rentgenodiagnostyką, radiologią zabiegową jak i radioterapią, na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych, w ciągu minionego – 2021 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, nie prowadzi do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące.
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek nie przekroczyły wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego dopuszczalnych wartości.
 • W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.