Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Nowym Sączu ogłasza konkursy na stanowiska:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i IT ,
  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego.

 

Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515), tj.:

  • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziecinie pielęgniarstwa oraz 5 lat pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych.

-  proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430 z późn. zm.) tj.:

  • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
  • 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata a także świadectwo pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu,
  • 5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  • 6) oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 - 300 Nowy Sącz) po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Ochrony Danych lub na stronie internetowej szpitalnowysacz.pl.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę Dyrektora Szpitala lub Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.

 

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………………….............................................................

                                                                                        (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

 

Data ukazania się ogłoszenia:         18 marca 2024 roku

Termin składania ofert:                   18.03.2024r. – 28.03.2024r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (w sali konferencyjnej nowego pawilonu ginekologiczno – położniczego przy ul. Młyńskiej 5).

 

Data publikacji : 18.03.2024r.