DA.4240.1.3.2024

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2023 r. poz. 991) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z. 2022 r. poz. 2561) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz - ogłasza konkurs ofert

na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.

 1. Zakres usługi obejmuje 1 zadanie:

Zadanie nr 1 - Opis zdjęć RTG, TK

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w zadaniu nr 1.

 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można:
 • na stronie internetowej Szpitala - www.szpitalnowysacz.pl w zakładce „Praca”- Konkursy ofert
 • w siedzibie Szpitala,
 • szczegółowe warunki konkursu ofert można również odebrać w Dział Administracyjno – Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 5, tel. 18/443 66 35
 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 3. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 4. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 5. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2024 r. o godz. 09.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Kryterium I Cena (koszt)                                                                        80 %

Kryterium II Jakość                                                                        5%

Kryterium III Kompleksowość                                                       5%

Kryterium IV Dostępność                                                               5%

Kryterium V Ciągłość                                                                     5%

 

ocena_i_wynik.pd

zapytanie_nr_1_-_1.24.docx

SWKO_-_1.24.docx

załacznik_nr_2_do_SWKO_-.xls

załacznik_nr_3_do_SWKO_-_umowa_wzór.doc