OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 991 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 107 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ :

 

DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

NR oferty

Dane oferenta

 
 

26-1

OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRAKÓW Sp.k.
ul. Kordylewskiego 4, 31-542 Kraków

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   22 września 2023 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Szpitalem.

 

 

Podpis  Przewodniczącego Komisji: lek. Bogusław Latacz