OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania: DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 1. w zakresie Oddziału Anestezjologii i IT
 
 1. Gabinet Lekarski dr n. med. Tadeusz Wójcikiewicz Lubinka 108, 33-115 Janowice (nr oferty: 1.1).
 2. Lekarz Bartosz Pruszyński 33-395 Chełmiec Biczyce Górne 173 (1.2)
 3. Praktyka Lekarska Łucja Stec ul. Długosza 71/8 33-300 Nowy Sącz (1.3)
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska Joanna Król-Chmielewska 33-336 Maciejowa 85 (1.4)
 5. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Dariusz Lupa ul. Stara 2/2 33-300 Nowy Sącz  (1.5)
 6. Anestezjolog.pl Bartosz Czapski al. Wolności 37b/11 33-300 Nowy Sącz (1.6)
 7. Indywidualna Praktyka Lekarska Larysa Prylepska Gabinet Medycyny Estetycznej „Esthemed”, 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 121b/26 (1.7)
 8. Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Wojtowicz 33-300 Nowy Sącz ul. Limanowskiego  11/14 (1.8)
 9. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Jerzy Praga ul. Zarzyckiego 23/13, 33-101 Tarnów (1.9)
 10. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Perzyna ul. Zgłobicka  9/3 33-113 Zgłobice (1.10)
 11. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marta Frączek ul. Batalionów Chłopskich 22/20 33-300 Nowy Sącz (1.11)
 12. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Piotr Fugiel ul. Dunajcowa 75a, 33-300 Nowy Sącz (1.12)
 13. Praktyka Lekarska Małgorzata Mitas, 33-300 Nowy Sącz ul. Władysława Barbackiego 30E (1.13)
 14. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Didluch ul. Kopernika 14/55 38-200 Jasło (1.14)
 15. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Oberc ul. Ulaszowice 79, 38-200 Jasło (1.15)
 16. Praktyka Lekarska Agata Łukasik-Glaser 33-393 Marcinkowice 483 (1.16)
 17. Praktyka Lekarska Anna Zaczyk 33-300 Nowy Sącz, ul. Jaworzyńska Nr 3A (1.17)
 18. Praktyka Lekarska Jarosław Latacz Wielogłowy  236   33-311 Wielogłowy (1.18)
 19. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Benedykt Dąbrowski ul. Rejtana 14/46 33-300 Nowy Sącz (1.19)
 20. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Marcin Jawor, ul. Zygmunta Augusta 29/15 34-600 Limanowa (1.20).
  Żaden z oferentów nie zadeklarował chęci realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  12 stycznia 2023 roku.     POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji              i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).   Podpis  Przewodniczącego Komisji:                                                                               ……………………………………     ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 12.01.2023 r. (2)