OGŁOSZENIE

konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1),
  1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 16 stycznia 2023 roku do 15 stycznia 2024 roku.
  2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji      i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych - parter)  tel. 18 442-59-26.
  3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
  1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 12 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.
  1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 13 stycznia 2023 r.
  2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).