OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 136 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:  
 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 
 1. W zakresie Oddziału Anestezjologii i IT z opcją LKO – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. W zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci:
NR oferty Dane oferenta
46-1 Miłosz Saryusz-Romiszewski  Indywidualna Praktyka Lekarska 30-864 Kraków-Podgórze ul. Mała Góra Nr 8C lok. 68
46-37 Prywatny Gabinet Lekarski lek. Ewa Pazdan 34-654 Męcina Pisarzowa 475
 
 • w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją LKO – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej:
NR oferty Dane oferenta
46-10 Praktyka Lekarska Patrycja Kurdziel 33-330 Grybów Siołkowa 381
46-26 Prywatna Praktyka Chirurgiczno-Onkologiczna Dorota Szymańska 33-300 Nowy Sącz, ul. Orkana 26,
   
 1. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO:
NR oferty Dane oferenta
46-32 Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy VITA FEMINA Anna Wrona        34-600 Limanowa ul. Tarnowska 40
 
 1. W zakresie Oddziału Neurologicznego – pora dyżurowa :
NR oferty Dane oferenta
46-30 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Justyna Derbisz 30-724 Kraków, ul. Seweryna Gorczyńskiego 5/30
 
 • W zakresie Oddziału Pulmonologii:
NR oferty Dane oferenta
46-7 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała  33-340 Stary Sącz Myślec 66
   
 • W zakresie Oddziału i Zakładu Radioterapii – brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. w zakresie medycyny ratunkowej (SOR) z opcją realizacji zadań LKO:
 
 1. Ambulatorium chirurgiczne
NR oferty Dane oferenta
46-12 Damian Trzos 30-693 Kraków ul. A. Bochenka 25A/155,
 
 1. Ambulatorium chirurgii urazowej:
NR oferty Dane oferenta
46-5 Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego  dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426
46-13 Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
46-14 Praktyka Lekarska Karolina Kozieł 31-636 Kraków os. Oświecenia 58/67
46-35 Praktyka Lekarska Specjalistyczna Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16
46-36 Indywidualna Praktyka Lekarska Artur Bołoz 33-300 Nowy Sącz ul. Zakamienica 8B
 
 1. w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR:
NR oferty Dane oferenta
46-8 Prywatna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Krakowska-Stasiak, 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 17/6
46-12 Damian Trzos 30-693 Kraków ul. A. Bochenka 25A/155,
46-27 lek. Magdalena Michta 30-209 Kraków ul. Królowej Jadwigi 97B
  Nie było oferty na wykonywanie zadań Lekarza Kierującego SOR.    
 1. w zakresie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego - brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych - brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 • W zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych:
NR oferty Dane oferenta
46-34 Łukasz Mirecki 33-330 Grybów, Biała Niżna 24
 
 • W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach/poradniach:
NR oferty Dane oferenta Proponowany oddział/poradnia
46-2 Krystyna Sojka 33-340 Stary Sącz Moszczenica Niżna 116 Oddział Hematologiczny
46-3 Cecylia Pełka Trzycierz 106, 33-322 Korzenna Oddział Neonatologiczny z IT
46-4 Anna Mółka 33-300 Nowy Sącz ul. Makowicka 16, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
46-6 Helena Wojtarowicz 33-322 Korzenna 299 Oddział Pediatryczny
46-9 Anna Obrzut 33-300 Nowy Sącz ul. Zdrojowa 74 Oddział Pediatryczny
46-11 Grażyna Seweryn-Frysztak 38-300 Gorlice ul. Żeromskiego 22/41, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
46-15 Maria Dąb 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 274, SOR
46-16 Maria Niemiec 33-300 Nowy Sącz Jamnica 93, Oddział Otolaryngologiczny
46-17 Małgorzata Gawlak 33 -300 Nowy Sącz ul. Krzykalskiego 7, SOR
46-18 Halina Wiktor 33-300 Nowy Sącz, ul. Kamienna 96a, Oddział Urologiczny
46-19 Maria Olejarczyk 33-342 Barcice Barcice 489 Oddział Anestezjologii i IT
46-20 Stanisława Bodziony 33-300 Nowy Sącz ul. Skalna 18, Oddział Psychiatryczny
46-21 Elżbieta Kwiatkowska 33-300 Naściszowa 42 Poradnia Chirurgii Ogólnej
46-22 Mariola Pawlik 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 13/9 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
46-25 Halina Łękawska 33-343 Rytro, Sucha Struga 164 Oddział Anestezjologii i IT
46-28 Grażyna Macheta 33-300 Nowy Sącz ul . Poręba Mała 79 Oddział Pediatryczny
46-29 Lucyna Gryźlak Roztoka Ryterska 20 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z PGO
46-31 Aneta Góra 33-300 Nowy Sącz Kunów 51 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
46-33 Barbara Łosowska 33-300 Grybów ul. Kilińskiego 6 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
     
 1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
 1. W zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci
Krzysztof Solecki Specjalistyczna Praktyka Lekarska 32-031 Mogilany, Brzyczyna Nr 112 (oferta Nr 46-24). UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs oraz dodatkowo nie zaproponował miesięcznej liczby godzin realizacji kontraktu co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   12 grudnia 2022 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).     Podpis  Przewodniczącego Komisji: mgr Tomasz Poręba