Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136 z dnia 24 listopada 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Anestezjologii i IT z opcją realizacji zadań LKO (kod: 85141200-1) [1]/,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1) ,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją realizacji zadań LKO (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z POG (kod: 85111320-9 oraz 85111300-3),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Neurologicznym (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pulmonologii (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Radioterapii i Zakładzie Radioterapii (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2) z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem,
 • świadczenia ambulatoryjne w zakresie psychiatrii wykonywane w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego (kod: 85121270-6)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Zakaźnych (w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111200-2)
 • Świadczenia zdrowotne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w Oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym z POG, Anestezjologicznym z IT, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Psychiatrycznym, Internistyczno-Kardiologicznym, Pediatrycznym, SOR, Otolaryngologicznym, Urologicznym, Hematologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neonatologicznym z IT) oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych: Poradnia Chirurgii Ogólnej (kod: 85141200-1)
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem umów obejmujących świadczenie usług w Oddziale Anestezjologii i IT oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, które zostaną zawarte od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, które zostaną zawarte na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
 2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych - parter)  tel. 18 442-59-26.
 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 7 grudnia 2022 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 9 grudnia 2022 roku o godz. 12.00.
 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
  [1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).