OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 59 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:   DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:  
  1. W zakresie Oddziału Neonatologicznego z IT
 
NR oferty Dane oferenta
20-1 Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Joanna Pietras ul. Tyniecka 43a lok. B11 30 - 323 Kraków
 
  1. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z PGO
 
NR oferty Dane oferenta
20-4 dr Anna Gąsiorowska Praktyka Lekarska 34-400 Nowy Targ ul. Długa 129
20-3 Bartłomiej Pflaum Specjalistyczna Praktyka Lekarska 34-400 Nowy Targ ul. Długa 129
20-10 Praktyka Lekarska Magdalena Dudzik Mszana Górna 462, 34-733 Mszana Górna
 
  • W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej:
 
NR oferty Dane oferenta Nazwa komórki organizacyjnej
20-9 piel. Marta Wolińska ul. Marcinkowicka 1 33-395 Chełmiec Poradnia Alergologiczna
20-8 Małgorzata Piwowar ul. Korzeniowskiego 6/45 33-300 Nowy Sącz Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
20-7 piel. Wanda Dudek ul. Browarna 37/12  33-300 Nowy Sącz Oddział Pediatryczny
20-6 piel. Bernadeta Solewska ul. Nawojowska 80, 33-300 Nowy Sącz Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
20-5 piel. Krystyna Wiktor ul. Bolesława Prusa 152B 33-300 Nowy Sącz Oddział Pediatryczny
20-2 piel. Danuta Szarek ul. Św. Heleny 33 33-300 Nowy Sącz Oddział Pediatryczny
  Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   15  czerwca 2022 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).     Podpis  Przewodniczącego Komisji: