Ogłoszenie o konkursie

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkursy na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego,

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego. 

  Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:
 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,
-  proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430 z późn. zm.) tj.:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata a także świadectwo pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 • oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 - 300 Nowy Sącz) po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Ochrony Danych lub na stronie internetowej szpitalnowysacz.pl.
  Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.   Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Dyrektora Szpitala lub Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.   Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.   Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10

  Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:  

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………………………………...

  (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

  Data ukazania się ogłoszenia:         10.06.2022r. Termin składania ofert:                  10.06.2022r. – 20.06.2022r.   Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10. Klauzula informacyjna- postępowanie konkursowe