OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

POSTĘPOWAŃW TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 633 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 28 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:  
 1. DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
   
 1. W zakresie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego z opcją LKO
 
NR oferty Dane oferenta
12-1 Praktyka Lekarska Marta Fornagiel-Bieniek ul. Graniczna 64A 33-300 Nowy Sącz
12-2 Wioleta Cabała 33-395 Chełmiec, Trzetrzewina 279
12-3 Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Marta Niemiec Specjalista Chorób Wewnętrznych Kardiolog 33-300 Nowy Sącz ul. Hubala 1 m 30
12-4 Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Oruba 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 152
12-5 Grzegorz Pięda Piątkowa 217, 33-300 Nowy Sącz
12-7 Praktyka Lekarska Jerzy Hybel 33-300 Nowy Sącz ul. W. Barbackiego 44L
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem Internistyczno-Kardiologicznym.  
 1. w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z opcją LKO:
 2. Ambulatorium chirurgiczne
NR oferty Dane oferenta
12-10 Praktyka Lekarska lek. Adam Mikołajczyk 33-115 Janowice, Janowice 165
   
 1. Ambulatorium chirurgii urazowej
NR oferty Dane oferenta
12-8 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Jarosław Odyniec  ul. Bat. Chłopskich 24/34 33-300 Nowy Sącz
12-11 Indywidualna Praktyka Lekarska Albert Pajor Męcina 664 34-654 Męcina
Nie było ofert w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego SOR.  
 • W zakresie radiologii z opcją realizacji zadań LK DDO – brak ofert.
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
 1. W zakresie badania echokardiograficznego
NR oferty Dane oferenta
12-6 Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Oruba 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 152
 
 1. ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 
 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego :
 • Przemysław Wawok Obopólna 4 m 4/7 30-069 Kraków
 • Gabinet Chirurgiczny ze Sprzedażą Sprzętu Ortopedycznego i Medycznego dr n. med. Janusz Łopata  34-745 Spytkowice 426
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Łopata 34-745 Spytkowice 406
 • Praktyką Lekarską Specjalistyczną Lekarz Chirurg lek. Dariusz Major 30-694 Kraków ul. Blacharska 16
 • Praktyka Lekarska Karolina Kozieł ul. 1. Brygady 34/66 33-300 Nowy Sącz.
  UZASADNIENIE: Wszyscy wymienieni Oferenci zaproponowali w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :   25 marca 2022 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).   Podpis  Przewodniczącego Komisji:  Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa lek. Bogusław Latacz