Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17 z dnia 22 lutego 2022 r.

OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pediatrycznym (kod: 85111200-2) [1]/,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pulmonologii (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Psychiatrycznym (kod: 85111500-5),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Geriatrycznym z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85121252-4),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Rehabilitacyjnym z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111400-4),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2) z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem,
 • świadczenia ambulatoryjne w zakresie radiologii udzielane w ramach Działu Diagnostyki Obrazowej z opcją realizacji zadań Koordynatora Działu (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Anestezjologii i IT, Chorób Wewnętrznych, Chirurgicznym dla Dzieci oraz Hematologicznym (kod: 85141200-1)
 • świadczenia ambulatoryjne – wykonywanie badań echokardiograficznych serca (kod: 85150000-5)
   
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wyjątkiem umów obejmujących świadczenie usług w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, które zostaną zawarte do 31 grudnia 2022 r .
 2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych - parter)  tel. 18 442-59-26.
 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,   Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 7 marca 2022 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 9 marca 2022 roku o godz. 12.00.
 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl  w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
    [1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).