Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113 z dnia 4 listopada 2021 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1[1]/) ,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z POG (kod: 85111320-9 oraz 85111300-3),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Otolaryngologicznym z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem, w tym pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym (kod: 85111100-1),
 • pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie opieki lekarskiej w czasie transportu specjalistycznego (kod: 85121100-4).
 • świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2) z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem,
 • świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4),
 • świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej/położniczej w Oddziałach Anestezjologii i IT, Internistyczno-Kardiologicznym, Neurologicznym, Neonatologicznym z IT, Chorób Zakaźnych, SOR, Bloku Operacyjnym oraz Ginekologiczno-Położniczego z POG, Zespole Poradni Specjalistycznych (Poradnie Diabetologiczna i Urazowo-Ortopedyczna) oraz Ambulatorium Ogólnym POZ (kod: 85141200-1)
 
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku z wyjątkiem umów na świadczeń w Oddziale Anestezjologii i IT,  w którym kontrakty zostaną zawarte na okres od dnia 1 stycznia  2022 roku do 31 grudnia 2022 roku .
 2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych - parter)  tel. 18 442-59-26.
 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”  w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 19 listopada 2021 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 23 listopada 2021 roku o godz. 12.00.
 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
[1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.            w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).