Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów 11.03.2021(1)  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 12 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania:   DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:  
 1. w zakresie Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci
 2. Prywatny Gabinet Lekarski lek. Ewa Pazdan Pisarzowa 475 34-654 Męcina,
 
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 2. Indywidualna Praktyka lekarska Mateusz Cieślik 33-318 Gródek nad Dunajcem Bartkowa Posadowa 371
 3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Dawid Rompca 33-300 Nowy Sącz ul. 29 listopada 18 E/12
 4. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Arkadiusz Szczecina 34-615 Słopnice 867
 
 • w zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych
 1. Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Procner 32-650 Kęty ul. M. Konopnickiej 5
 
 1. w zakresie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego z opcją realizacji zadań LKO
 2. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Marta Niemiec Specjalista Chorób wewnętrznych Kardiolog 33-300 Nowy Sącz ul. Hubala 1 m 30
 3. Wioleta Cabała 33-395 Chełmiec Trzetrzewina 279
  Brak ofert na realizację zadań Lekarza Kierującego Oddziałem.  
 1. w zakresie Oddziału Pulmonologii – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1398 z późn. zm.).  
 1. w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ
 2. Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Krawczyk 32-731 Żegocina, Łątka Górna 315,
 3. Natalia Śmierciak ul. M. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz
 
 • W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach
 1. Marta Lis 33-300 Nowy Sącz ul. Wolska 10
 2. Teresa Studencka 33-300 Nowy Sącz ul. Rzemieślnicza 1a
  Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl :  11 marca 2021 roku.     POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji  i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).     Podpis  Przewodniczącego Komisji:                                                                               ……………………………………