Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160

z dnia 17 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego              

w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1),
  1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
  2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-59-26.
  3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru

w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26

  1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………” w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 28 grudnia 2020 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 12.00.

  1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
  2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
  Ogłoszenie konkursu na św. - Oddział Anestezjologiczny i IT