Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne- 24.11.2020

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 145

z dnia 23 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego              

w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów

o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 
 • świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (kod: 85111320-9 oraz 85111300-3),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Zakaźnych, w tym pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Onkologii Klinicznej z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Radioterapii i Zakładzie Radioterapii z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem/zakładem (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pulmonologii (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Psychiatrycznym     (kod: 85111500-5).
 • świadczenia ambulatoryjne udzielane przez lekarza w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4[1]/),
 • świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w Oddziałach: Anestezjologii i IT, Chorób Zakaźnych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  (kod: 85141200-1).
 
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem umów na świadczenia:
 2. w Oddziałach Onkologii Klinicznej, Radioterapii oraz Anestezjologii z IT, w których kontrakty zostaną zawarte na okres od 1.01.2021 do 31.12.2023;
 3. w Ambulatorium ogólnym POZ, w którym kontrakty zostaną podpisane na okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 z możliwością przedłużenia po prolongacie umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z NFZ.
 4. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu           Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-59-26.
 5. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru

w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26

 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,  Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 4 grudnia 2020 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 12.00.

 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
  [1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).