OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1[1]/), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2) z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

(kod: 85111320-9 oraz 85111300-3),

 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Zakaźnych -pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Neonatologicznym z IT (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Hematologicznym realizowane w porze dyżurowej (kod: 85111200-2 ),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pulmonologii (kod: 85111200-2),,

 1. Umowy zostaną podpisdane na okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem umów na świadczenia wykonywane w Oddziale Neonatologicznym z IT, które zostaną zawarte na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 1. Obowiązujące formularze ofert, można odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych - parter) 18 442-59-26.
 2. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru

w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26

 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”

w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 4 czerwca 2020 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

- w dniu 8 czerwca 2020 roku o godz. 12.00.

 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 

[1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.            w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).

  Ogłoszenie konkursów ofert na świadczenia zdrowotne