ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 30.10.2019 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182 z dnia 5 listopada 2019 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1[1]/) ,
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem(kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chorób Zakaźnych -pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (kod: 85111320-9 oraz 85111300-3),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Neonatologicznym z IT (kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Otolaryngologicznym z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem, w tym pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pediatrycznym(kod: 85111200-2),
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym z opcją realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem (kod: 85111100-1),
 • świadczenia szpitalne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego udzielane w SOR (kod: 85110000-3),
 • pozostawanie w porze dyżurowej w gotowości do udzielania świadczeń w zakresie opieki lekarskiej w czasie transportu specjalistycznego (kod: 85121100-4).
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu          Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-59-26.
 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 18 listopada 2019 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 11.00.
 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).