ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 30.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 174 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania A. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 1. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych z opcją LKO
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Fugiel ul. Dunajcowa 75a, 33-300 Nowy Sącz
(brak ofert na realizację obowiązków lekarza kierującego oddziałem)
 1. w zakresie Oddziału Psychiatrycznego
 • Praktyka Lekarska Jerzy Brunowski 31-234 Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23h/19
 • Natalia Śmierciak ul. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Aleksander Guzik Korzeniowskiego 10/3, 33-300 Nowy Sącz
 • Praktyka Lekarska Paweł Chuchliński 33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 193.
 1. w zakresie Oddziału Neurologicznego
 • Specjalistyczny Neurologiczny Gabinet Lekarski – EEG Grażyna Pawłowska 33-300 Nowy Sącz, ul. I Brygady 93
 1. w zakresie Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Bartłomiej Oruba 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 152
 • Praktyka Lekarska Marta Fornagiel-Bieniek ul. Graniczna 64A 33-300 Nowy Sącz
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Latacz G. Narutowicza 8/7 33-300 Nowy Sącz
 1. w zakresie Oddziału Hematologicznego z opcją LKO
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Andrzej Fugiel ul. Dunajcowa 75a, 33-300 Nowy Sącz
 • dr n. med. Daria Zawirska Specjalistyczna Praktyka Lekarska 30-234 Kraków Królowej Jadwigi 279A/7
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Beata Kumiega 34-400 Krosno Joachima Lelewela 10 lok. 28 (bez opcji wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem),
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Fornagiel ul. Borkowska 19/6 30-438 Kraków z opcją wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem,
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska ULMED lek. Urszula Kurnyta-Oleksy 33-388 Gołkowice Dolne 178,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Anna Zając-Gwóźdź Browarna 42/4, 33-300 Nowy Sącz
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jolanta Gumulak 33-300 Nowy Sącz, ul. Cicha 8/26.
 1. w zakresie Oddziału Ginekologii Onkologicznej z opcją LKO – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 1. w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
 • Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny lek. Małgorzata Niemiec 33-300 Nowy Sącz, Nawojowska 29
 • Gabinet Ginekologiczno-Położniczy lek. Małgorzata Pawlina-Tokarczyk 33-340 Stary Sącz ul. 22-go stycznia 6.
 1. świadczenia w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitala
 • Ewa Bondyra ul. Aleja Batorego 86/5 33-300 Nowy Sącz (Oddział Anestezjologii i IT)
 • Julia Leśnik 34-654 Męcina 608 (Oddział Pulmonologii)
 • Dorota Lorek Trzetrzewina 107 33-395 Chełmiec (Oddział Anestezjologii i IT)
 • Halina Barnach Barcice 472 33-342 Barcice (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)
 • Beata Leśniak 33-300 Nowy Sącz, ul. Niedziałkowskiego 5 Chełmiec (Oddział Anestezjologii i IT)
 • Jadwiga Jurczak ul. Starowiejska 16 33-300 Nowy Sącz (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)
 • Agata Piwowar 33-343 Rytro Sucha Struga 3 (SOR)
 • Marzena Gryboś Siołkowa 111 33-330 Grybów (Oddział Anestezjologii i IT)
 • Elżbieta Zielińska ul. Ogińskiego 9 33-300 Nowy Sącz (Oddział Hematologiczny),
 • Monika Głód Paszyn 33-326 Paszyn (Oddział Anestezjologii i IT),
 • Ewelina Aleksander Mała Poręba 76 33-300 Nowy Sącz (Oddział Anestezjologii i IT),
 • Barbara Florek ul. Żywiecka 30 33-300 Nowy Sącz (Oddział Anestezjologii i IT),
 • Beata Ogryzek ul. 1. Brygady 16/14 33-300 Nowy Sącz (Oddział Anestezjologii i IT),
 • Barbara Góra 33-335 Nawojowa, Żeleźnikowa Wielka 254 (Oddział Anestezjologii i IT),
 1. w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Latacz ul. G. Narutowicza 8/7 33-300 Nowy Sącz. B.ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
 1. W zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych:
 • Praktyka Lekarska Ogólna Specjalistyczny Gabinet Geriatryczny lek. Joanna Jankowiak 33-340 Stary Sącz ul. Nowa 15
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty a także nie przedłożył wymaganych uwierzytelnionych kopii dokumentów dot. posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej praktyki lekarskiej.  
 • Łukasz Mirecki 33-330 Grybów Biała Niżna 708
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Szuflicka-Pierzchała Myślec 66 33-340 Stary Sącz
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 1. W zakresie Oddziału Hematologicznego:
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski Anetta Śmietana ul Szopena 1 35-055 Rzeszów
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.  
 1. W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:
 • M. Dembele Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy „CLINIC-LAHIDU” 31-564 Kraków Al. Pokoju 29A
UZASADNIENIE: Oferent zaproponował w ofercie stawkę wynagrodzenia za usługi stanowiące przedmiot postępowania przewyższającą wysokość maksymalną ustaloną przez ogłaszającego konkurs, co zgodnie ze SWKOiMI stanowi podstawę odrzucenia oferty.   C. NIE WYBRANO NASTĘPUJĄCEJ OFERTY: Komisja nie wybrała oferty Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. Beata Kumiega 34-400 Krosno  ul. Joachima Lelewela 10 lok. 28 w zakresie realizacji zadań Lekarza Kierującego Oddziałem Hematologicznym w związku z tańszą ofertą gwarantującą jednocześnie wykonywanie tej funkcji w sposób spełniający oczekiwania ogłaszającego konkurs. Zarządzanie oddziałem wymaga jednoosobowego kierownictwa co wyklucza możliwość realizacji tych zadań równocześnie przez dwóch oferentów.   Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 30 października 2019 roku. POUCZENIE Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji              i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).  Podpis Z-cy Przewodniczącego Komisji:   …………………………………