ogłoszenie o konkursie z-ca dyrektora Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393) oraz regulamin komisji konkursowej. Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896):
  • tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacje II stopnia w dziedzinie medycyny,
  • 8 lat pracy w zawodzie.
Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP oraz udokumentowany 8 letni okres pracy w zawodzie lekarza. Dokumenty te powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów w czasie trwania posiedzenia komisji,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  • koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa (max.4 strony A4),
  • oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 - 300 Nowy Sącz). Oświadczenie należy podpisać po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Danych Osobowych lub na stronie internetowej www.szpitalnowysacz.pl,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku objętym konkursem.
Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie Dyrekcji lub wysłać drogą pocztową na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33 – 300 Nowy Sącz, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”. Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu do Szpitala). Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w określonym terminie, nie później niż 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Data ukazania się ogłoszenia: 4 października 2019 r. Termin składania ofert: 4 października 2019 r.do 18 października 2019r. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.