Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert - 21.08.2019r.  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

  Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 127 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
 1. w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ
 • Karolina Tokarz 33-300 Nowy Sącz ul. Barska
 • Ariel Moryl 31-467 Kraków ul. Cieślewskiego 7/60
 1. w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • Prywatny Gabinet Lekarski Marek Podgórski Młodów 43, 33-343 Rytro
 1. w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
 1. w zakresie Oddziału Urologicznego – brak ofert
Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia   27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). 5. w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym:           a) Ambulatorium chirurgiczne – brak ofert Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).          b) Ambulatorium chirurgii urazowej.
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Piotr Kowalczyk, 31-352 os. Złota Podkowa 15/7c) w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR
 • Diana Hnatkiewicz 33-300 Nowy Sącz ul. Szkolna13/8
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Krzysztof Romek Rynek Dębnicki 5/4B, Kraków
 1. w zakresie Oddziału/Zakładu Radioterapii
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 30-350 Kraków ul. Zachodnia 5/7
 1. w zakresie Oddziału Psychiatrycznego
 • Praktyka Lekarska Specjalistyczna dr n. med. Roman Krysztofiak 31-052 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 21/81
  Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 21 sierpnia 2019 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926). Podpis Przewodniczącego Komisji:   …………………………………