DA.4240-1-4/19

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
 1. Zakres usług obejmuje 5 zadań:
Zadanie nr 1:
 • Ocena czynników prognostycznych pacjentów z CLL
 • Kompleksowa diagnostyka cytogenetyczna pacjentów z AML/ALL
 • Kompleksowe badanie cytogenetyczne pacjentów z MDS
 • Badanie kariotypu komórek szpiku kostnego
 • Aktywność czynnika V
 • JVC DNA
Zadanie nr 2:
 • EMG nerwu udowego
Zadanie 3:
 • Echokardiografia przezprzełykowa TEE
Zadanie 4:
 • Konsultacja Neurookulistyczne
 Zadanie nr 5:
 • Opis badań radiologicznych (RTG i TK) - zdalne opisywanie badań diagnostycznych przez 24 godziny na dobę
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy r. do 31 grudnia 2020 r. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert na poszczególne badania w danym zadaniu. Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.
 1. Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny - zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35  lub otrzymać drogą pocztową.  
 1. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
 3. O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 4. Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze (protest, odwołanie) na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
 1. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
 • Joanna Wożniak - Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych - sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69
 • Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno - Technicznego - zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
 1. Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym- zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
Termin składania ofert upływa w dniu 28 luty 2019 r. o godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 luty 2019 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym - Zespół ds. Zamówień Publicznych - Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Kryterium I Cena (koszt)                                                    80 % Kryterium II Jakość                                                               5% Kryterium III Kompleksowość                                           5% Kryterium IV Dostępność                                                      5% Kryterium V Ciągłość                                                               5%   Nowy Sącz, dnia 19 luty 2019r. SWKO Formularz cenowy zał. nr 3 do SWKO Zapytanie zapytanie 1 zapytanie 2 Ocena i wynik ocena i wynik 1-19