ogłoszenie konkursów ofert z dn. 19.10.2018   Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149 z dnia 19 października 2018 r.   OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
 • świadczenia szpitalne udzielane w porze dyżurowej w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1[1]/)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Radioterapii i Zakładzie Radioterapii (kod: 85111200-2)
 • świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Onkologii Klinicznej (kod: 85111200-2)
 • świadczenia ambulatoryjne w zakresie psychiatrii wykonywane w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego (kod: 85121270-6)
 • świadczenia ambulatoryjne udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4)
 
 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z wyjątkiem świadczeń udzielanych w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci oraz Ambulatorium Ogólnym POZ, w których umowa zawarta zostanie na okres od 1 grudnia  2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter)  tel. 18 442-59-26.
 3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26
 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 7 listopada 2018 r. Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
- w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 11.00.
 1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn zm.).
    [1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).