OGŁOSZENIE
konkursów ofert na świadczenia zdrowotne
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzającychzawarcie umów o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
1)    Świadczenia ambulatoryjne udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ (kod:85121100-4[1]/)
2)    świadczenia szpitalne udzielane Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1)w
3)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Ogólnej (kod: 85111100-1)
4)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111100-1)
5)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111100-1)
6)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Hematologicznym z opcją realizacji zadań lekarza kierującego oddziałem (kod: 85111200-2)
7)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym w porze dyżurowej (kod: 85111200-2)
8)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Pediatrycznym                         (kod: 85111200-2)
9)    świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Urologicznym (kod: 85111100-1)
10)przeprowadzanie sekcji zwłok w połączeniu z realizacją obowiązków przewodniczącego zespołu ds. analizowania przyczyn zgonów (kod: 85112000-7)
11)świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: Ambulatorium Chirurgicznym (kod: 85111100-1), Ambulatorium Chirurgii Urazowej (kod: 85111100-1) i Ambulatorium Ogólnym (kod: 85111200-2)
12)świadczenia szpitalne w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej            w Oddziale Anestezjologii i IT (kod: 85141200-1)
13)świadczenia ambulatoryjne udzielane w zakresie radiologii z opcją realizacji zadań lekarza koordynatora Działu Diagnostyki Obrazowej (kod: 85111200-2)
14)świadczenia ambulatoryjne w zakresie psychiatrii wykonywane w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego (kod: 85121270-6)
15)świadczenia szpitalne udzielane w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci (kod: 85111100-1).
1.    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wyjątkiem świadczeń:
1)     ambulatoryjnych udzielanych w Ambulatorium Ogólnym POZ gdzie umowa zawarta zostanie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.,
2)    szpitalnych udzielanych w Oddziale Anestezjologii i IT gdzie umowa zawarta zostanie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2020 r.
3)    szpitalnych udzielanych w Oddziale Hematologicznym gdzie umowa zawarta zostanie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.
4)    ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii wykonywanych w Oddziale dziennym Psychiatrycznym gdzie umowa zawarta zostanie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 30.06.2018 r.
2.    Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji           i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu          ul. Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Psychiatrycznego - parter) tel. 18 442-59-26.
3.    W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi                      o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Andrzej Fecko – Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru
w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26.
5.    Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie……………………”
      w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 19 grudnia 2017 r.
Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z oferentem.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:
w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 10.00.
7.    Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowe Szpitala: www.szpitalnowysacz.pl  w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
8.    Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
9.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
10.Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153       i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn zm.).
administrator, pt., 08/12/2017