OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)   KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU ZARZĄDZENIEM NR 157 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU  W SPRAWIE OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INFORMUJE, ŻE W DNIU 20 LISTOPADA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 157 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU; DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
  1. W ZAKRESIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO:
Ambulatorium chirurgii urazowej  
Nr oferty Dane oferenta
63-1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Odyniec          ul. Batalionów Chłopskich 24/34 33-300 Nowy Sącz
    Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 20 listopada 2017 roku.   POUCZENIE   Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).     Podpis  Przewodniczącego Komisji:   ………………………………………  

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert  plik do pobrania

administrator, pon., 20/11/2017