OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT

          Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

ZARZĄDZENIEM NR 125 Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU  W SPRAWIE OGŁOSZENIA  I PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 WRZESNIA 2017 ROKU  W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ZAWARCIE UMÓW O PRZYJĘCIE OBOWIĄZKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 125 Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU;

  1. DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:
  2. W ZAKRESIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO:
  3. a)Ambulatorium ogólne  SOR :
NR oferty Dane oferenta
3 Usługi Medyczne lek. Tomasz Kula, 31-859 Kraków, oś. Kościuszkowskie 11/141
4 Prywatna Praktyka Lekarska lek. Małgorzata Krakowska-Stasiak,            30-074 Kraków,  ul. Kazimierza Wielkiego 17/6
10 Indywidualna Praktyka Lekarska  lek. Krzysztof Wranicz,  34-500 Zakopane,  ul. Jaszczurówka 8

  1. b) Ambulatorium chirurgiczne SOR– BRAK OFERT

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 z późn. zm.).

  1. c) Ambulatorium chirurgii urazowej SOR– BRAK OFERT

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 z późn. zm.).

 

 

 

 

  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
NR oferty Dane oferenta
9 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Piotr Sałapa, ul. Górki Zawadzkie 9, 33-300 Nowy Sącz

 

III.           W ZAKRESIE OPIEKI LEKARSKIEJ W CZASIE TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO:

NR oferty Dane oferenta
1 lek. Jolanta Streich, 33-300 Nowy Sącz, ul. I Brygady 10/26,
5 lek. Dariusz Żola, 39-300 Mielec, ul. Jerzego Dąbrowskiego nr 7 lok. 14
7 Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Didluch, 38-200 Jasło, ul. Kopernika 14/55,
11 lek. Michał Siwek 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 64/13
13 Prywatna Praktyka Lekarska lek. Piotr Pachacz, os. Piastów 30 lok. 46, 31-624 Kraków

 

 

  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO (PORA DYŻUROWA)  – BRAK OFERT

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia           27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 z późn. zm.).

 

 

  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO DLA DZIECI (PORA DYŻUROWA):
NR oferty Dane oferenta
6 Praktyka Lekarska lek. Oskar Zgraj Gruszów 293,  32-414 Raciechowice,
8 Indywidualna Praktyka Lekarska dr n. med. Piotr Sołtysiak ul. Podedworze 20A/35 30-686 Kraków

 

 

 

  1. W ZAKRESIE ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO (PORA DYŻUROWA) :
NR oferty Dane oferenta
2 lek. Natalia Śmierciak ul. M. Rodziewiczówny 10a/3 33-300 Nowy Sącz,

 

 

 

 

VII.         W ZAKRESIE OPIEKI LEKARSKIEJ SPRAWOWANEJ W AMBULATORIUM OGÓLNYM POZ :

NR oferty Dane oferenta
12 lek. Michał Siwek 33-300 Nowy Sącz,   ul. Batorego 64/13

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 13 września 2017 roku.

 

POUCZENIE

 

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu               w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji       i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Zespołu ds. organizacji i nadzoru (tel. 18 44 25 926).

Wyniki