P.T. Oferenci
wszyscy
 
DA.4240-2 -7/17 Nowy Sącz, dnia 17 maja 2017 r.
 
 
dot. konkursu ofert – ogłoszenie o wyniku konkursu
 
 
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu stosownie do art. 151 ust. 2 w związku z art. 150 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informuje, że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie usług transportu specjalistycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu został rozstrzygnięty w następujący sposób:
zadanie nr 1 - wpłynęła 1 oferta, w tym jedna nieważna (odrzucona)
postępowanie konkursowe zostało unieważnione zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - odrzucono wszystkie oferty.
Oferty odrzucone:
Oferta nr 1 złożona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15 została odrzucona na postawie art.149 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Oferent nie właściwie określił przedmiot zamówienia, co doprowadziło do złożenia oferty alternatywnej. Zgodnie z SWKO Zamawiający wymagał transportu z lekarzem, natomiast oferent składa ofertę na realizację usługi bez lekarza,co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SKWO.
W związku z powyższym oferta w/w podlega odrzuceniu.