Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony www.szpitalnowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: luty 2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  grudzień 2020 r.

Dane siedziby podmiotu

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Telefon: +48 18 443 88 77
E-mail: sekretariat@szpitalnowysacz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość dostosowania wielkości liter na stronie,
 • możliwość nawigacji klawiaturą,
 • mechanizm podkreślania i podświetlania linków,
 • możliwość przełączenia na tryb „czytelna czcionka”,
 • możliwość przełączenia w tryb odcieni szarości oraz tryb negatywu,
 • mechanizm możliwości wyłączenia animacji i stylów na stronie,
 • możliwość odsłuchu treści dostępnych na stronie internetowej.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

 • strona nie posiada wyszukiwarki oraz mapy serwisu,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • niektóre, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików nie są dostępne cyfrowo w całości. Utrudnienia te są na bieżąco usuwane,
 • elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane,
 • zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu dostępności strony internetowej do wymogów WCAG2.1 z dnia 12.11.2020 przeprowadzonego przez firmę MCREATION.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.04.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego  w Nowym  Sączu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Anna Dąbrowska e-mail: dostepnosc@szpitalnowysacz.pl, telefon: 18  442 57 22  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu oraz wskazanie ewentualnego alternatywnego sposobu dostępu.

Rozpatrzenie żądania następuje niezwłocznie,  nie później niż w terminie 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejścia do większości budynków z poziomu gruntu,  w przypadku wejść z poziomu  parteru  zamontowane są podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach dostępne są windy osobowe, w niektórych informacja głosowa. Na każdym poziomie dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny.

Na terenie szpitala są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Szpital nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Do budynków jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Raport o stanie dostępności (PDF) – pobierz