Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. -  DA.261.1.5.2023.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53fb91a2-a3bf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f