Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (dalej: Szpital).

Szpital stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Szpitala, publikowanych informacji i stron internetowych.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Szpital o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można skierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto jeśli w siedzibie Szpitala albo na stronie internetowej Szpitala znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy, istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej i wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

 

 Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej – na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.)

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można:

1. przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,

2. pobrać od Koordynatora ds. dostępności: wypełnić i złożyć na miejscu;

3. przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

4. złożyć na dzienniku podawczym (Sekretariat Dyrekcji) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:05; ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej możesz:

1. pobrać ze strony internetowej szpitalaZałącznik_nr_3_do_P-PO_21.pdf

2. pobrać i wypełnić u Koordynatora ds. dostępności

3. napisać samodzielnie

Wniosek powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy
w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

 Rozpoznanie wniosku:

 Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Szpital niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Szpital niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Szpital, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej- na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82 ze zm.)

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

1. przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,

2. pobrać od Koordynatora ds. dostępności: wypełnić i złożyć na miejscu,

3. przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

4. złożyć na dzienniku podawczym (Sekretariat Dyrekcji) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:05; ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej możesz:

1. pobrać ze strony internetowej szpitala Załącznik_nr_2_do_P-PO_21.pdf

2. pobrać i wypełnić u Koordynatora ds. dostępności

3. napisać samodzielnie

 Wniosek powinien zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,

2. wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,

3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,

4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).

 Rozpoznanie wniosku:

Zapewnienie dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, Szpital powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

Możliwa jest odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to
z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Szpital nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Szpitala skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.