ZASADY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

 

CEL:

Celem procedury jest określenie sposobów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (dalej jako: Szpital) w sposób zapewniający im komfort i bezpieczeństwo, na zasadzie równości z innymi osobami.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA:

Przedmiotem procedury są zasady postępowania pracowników szpitala w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

DEFINICJE I TERMINOLOGIA:

Osoba ze szczególnymi potrzebami- osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby ze szczególnymi potrzebami są rozumiane m.in. jako:

1) osoby z niepełnosprawnością ruchu (np. poruszające się na wózkach, o kulach i balkonikach);

2) osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome i słabowidzące);

3) osoby z niepełnosprawnością słuchu (głuche i niedosłyszące)

4) osoby głuchoniewidome;

5) osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

6) osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego;

7) osoby starsze i osłabione chorobami;

8) osoby z nadwagą;

9) kobiety w ciąży;

10) osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

11) osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);

12) osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem;

13) osoby niskorosłe;

14) inne osoby ze szczególnymi potrzebami.

Bariera- przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność- możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z oferty Szpitala w sposób możliwie pełny, trwały i na równi z innymi osobami. Koordynator ds. dostępności- wyznaczona przez Dyrektora osoba, która wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szpital.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA:

Koordynator ds. dostępności:

1) nadzór nad realizacją działań zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej procedury,

2) wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szpital,

3) przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz odpowiedzialność za jego wdrożenie,

4) monitorowanie działalności szpitala w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w ustawie o dostępności,

5) sporządzenie cyklicznych raportów dotyczących dostępności,

6) podejmowanie współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi reprezentantami interesów grup pacjentów.

Pracownicy Szpitala:

1) każdorazowe udzielenie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, które przebywają na terenie szpitala i zwracają się z prośbą o wsparcie,

2) przestrzeganie zasad w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami niniejszej procedury,

3) współpraca w ww. zakresie z Koordynatorem ds. dostępności.

 

OPIS POSTĘPOWANIA:

I. Sposoby komunikowania się osób ze szczególnymi potrzebami ze Szpitalem

1) Pracownik Szpitala, w miarę potrzeby informuje osoby mające trudności z osobistym przybyciem do szpitala o możliwych sposobach kontaktowania się ze szpitalem, tj.:

a) korespondencyjnie na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz;

b) telefonicznie: (18) 443 88 77;

c) za pomocą fax: (18) 443 86 01;

d) za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) W każdej sytuacji wymagającej wsparcia personel może kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności: • tel. wew. 722, • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Każdy pracownik szpitala zobowiązany jest do:

a) udzielenia niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie szpitala, kierując się empatią oraz z poszanowaniem niezależności i godności tych osób.

b) w miarę potrzeby dostarczenia/ udostępnienia sprzętu medycznego/ urządzenia osobie ze szczególnymi potrzebami ułatwiającego dostępność;

c) zapoznania się z deklaracją dostępności szpitala zamieszczoną na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

II. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKCIE Z OSOBAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

1. STAWIAJ OSOBĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU. W kontaktach z osobami niepełnosprawnymi bądź taktowny i życzliwy.

2. BĄDŹ TAKTOWNY INICJUJĄC KONTAKT FIZYCZNY. Niektóre osoby niepełnosprawne utrzymują równowagę dzięki swoim rękom, dlatego chwytanie ich za nie- nawet w celu udzielenia pomocy- może tę równowagę zakłócić. Unikaj dotykania jej wózka, skutera czy laski.

3. POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ. Zwracaj się bezpośrednio do osoby ze szczególnymi potrzebami, tak jak do każdej innej osoby. Szanuj jej prywatność.

4. NIE RÓB ŻADNYCH ZAŁOŻEŃ. Osoby ze szczególnymi potrzebami same najlepiej wiedzą co mogą zrobić a czego nie. Nie podejmuj za nich decyzji co do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności.

5. REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI. Pozytywnie reaguj na zgłaszane przez osoby ze szczególnymi potrzebami wnioski, opinie, spostrzeżenia i sugestie.

 

III. POMOC OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM

1. W ramach dostępności architektonicznej szpital zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

2) wejścia do budynków z poziomu parteru przez SOR;

3) przy budynkach gdzie nie ma możliwości wejścia z parteru pochylnie lub zamontowane podnośniki dla niepełnosprawnych;

4) w budynkach windy osobowe, w niektórych z nich jest informacja głosowa oraz panele w języku Braille’a;

5) na każdym poziomie toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych;

6) drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób widoczny i czytelny;

7) możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego;

8) możliwość wejścia do budynków z psem asystującym;

9) sygnalizację przeciwpożarową i oświetleniową, rysunkową (tablice) oraz sygnalizację ewakuacyjną;

10) wsparcie w czasie ewakuacji poprzez pomoc personelu medycznego i technicznego szpitala.

2. Osoby wchodzące na teren szpitala mają możliwość zapoznania się z rozkładem budynków i pomieszczeń poprzez:

1) tablice i znaki informacyjne na zewnątrz budynków,

2) informacje przy wejściach do budynków,

3) informacje dot. rozkładu budynków i pomieszczeń,

4) zwrócenie się do każdego pracownika szpitala, który poinformuje o rozkładzie pomieszczeń i możliwości dotarcia do wskazanego budynku/pomieszczenia.

3. Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w zakresie dostępności na terenie Szpitala są: • pracownik rejestracji SOR – całodobowo; • pracownik rejestracji - w czasie pracy Poradni Specjalistycznych.

4. Pracownik Szpitala przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy i udziela koniecznych informacji, które pomogą dotrzeć do wskazanego miejsca.

5. W przypadku potrzeby fizycznej pomocy, udziela jej wskazany przez Pielęgniarkę Oddziałową SOR - ratownik medyczny lub pielęgniarka SOR, którzy udzielają niezbędnej pomocy w dotarciu do miejsca obsługi. W Poradniach udziela jej pracownik rejestracji. 6. Po zakończonej obsłudze, przy opuszczeniu szpitala, pomaga pracownik komórki gdzie udzielano pomocy.

 

IV. POMOC OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNYM

1. Pomoc w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i mających problemy z widzeniem (osoby niewidome i słabowidzące)

1) W przypadku zgłoszenia się osoby z niepełnosprawnością wzroku i mającej problemy z widzeniem, pracownik Szpitala jest obowiązany udzielić tej osobie pomocy, skierować lub zaprowadzić do rejestracji SOR lub skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności i ustalić sposób udzielenia pomocy.

2) Pracownik Szpitala pyta osobę z niepełnosprawnością wzroku/mającą problemy z widzeniem o preferencje w zakresie formy obsługi i udostępniania dokumentów (np. dokumenty drukowane powiększoną czcionką), jeżeli zajdzie taka potrzeba pomaga za zgodą osoby ze szczególnymi potrzebami wypełnić dokumenty, następnie odczytuje wypełnione dokumenty i wskazuje miejsce na podpis.

3) Szpital zapewnia możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Pies asystujący ma możliwość wejścia do budynków oraz do pomieszczeń, do których wchodzi jego właściciel. Warunkiem wejścia na teren Szpitala z psem asystującym jest wyposażenie go w uprząż z napisem „pies asystujący” oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Powyższe dokumenty jest zobowiązany sprawdzić pracownik rejestracji SOR lub rejestracji ZPS.

4) Możliwość wejścia na teren szpitala z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. W sytuacji gdy pies nie może przebywać z właścicielem (np. w trakcie badania diagnostycznego),na czas badania należy umieścić psa w pomieszczeniu wskazanym przez kierownika danej komórki organizacyjnej.

5) Pomieszczenia, w których przebywał pies należy niezwłocznie wysprzątać i zdezynfekować.

2. Pomoc w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i niedosłyszące) w tym osób z trudnościami w komunikowaniu sięz otoczeniem

1) pracownik Szpitala pyta o preferencje w zakresie formy obsługi (np. język migowy, język gestów, język pisany).W tym celu można użyć Załącznika nr1.

2) Szpital umożliwia osobom głuchym lub słabo słyszącym korzystanie z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego- online.

3) Osoba może samodzielnie uzyskać potrzebne informacje, poprzez stronę internetową https://szpitalnowysacz.pl/ oraz uruchomienie ikony

4) Pracownik Szpitala(za pośrednictwem komputera z kamerą) łączy się z tłumaczem języka migowego, poprzez stronę internetową

a. https://szpitalnowysacz.pl/ oraz uruchomienie ikony

b. Tłumacz w czasie rzeczywistym pośredniczy w rozmowie między osobą ze szczególnymi potrzebami, a pracownikiem szpitala.

5) Informacje dot. możliwości korzystania z tłumacza języka migowego, pętli indukcyjnej znajdują się na drzwiach wejściowych do szpitala oraz na stronie internetowej.

6) Szpital umożliwia osobom niedosłyszącym lub słabosłyszącym korzystanie z urządzenia wspomagającego słyszenie tj. przenośnej pętli indukcyjnej, która znajduje się w Rejestracji SOR. Urządzenie może być przenoszone, dlatego osoby z dysfunkcją słuchu, mogą załatwić swoją sprawę w każdym miejscu w Szpitalu.

7) W takiej sytuacji należy skontaktować się z Rejestracją SOR, tel. wew. 512 lub 777. Pracownik rejestracji SOR, udostępni pętlę indukcyjną na ,,rewers”. Urządzenie pobiera i zwraca na SOR pracownik komórki organizacyjnej/oddziału, w którym urządzenie ma być wykorzystane.

3. Pomoc w zakresie obsługi osób niesamodzielnych, starszych i osłabionych chorobami oraz z niepełnosprawnością intelektualną

1) W SOR zapewnia się wózki (leżące, siedzące). Potrzebę skorzystania należy zgłosić w rejestracji SOR. Osoba jest umieszczana na wózku i transportowana przez pracownika SOR.

2) Szpital zapewnia na stronie internetowej informację i możliwość komunikacji w tekście łatwym doczytania i zrozumienia.

3) Pracownik Szpitala w trakcie obsługi osób niesamodzielnych, starszych, osłabionych chorobami oraz z niepełnosprawnością intelektualną dostosowuje tempo wypowiedzi i słownictwo do jej indywidualnych potrzeb, używa prostych pojedynczych zdań, stosuje powtórzenia i upewnia się czy rozmówca prawidłowo zrozumiał komunikat.

4) Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość ciągłego przebywania wraz z opiekunem.

5) W przypadku osób zagrażających innym osobom, należy wezwać ochronę, która zapewnia tej osobie opiekę w wydzielonym gabinecie.

6) W oddziałach, w miarę możliwości, pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w zależności od potrzeb umieszcza się w izolatce.

 

V. OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZAKRESIE CYFROWYM

1. Za publikowanie informacji na stronie internetowej Szpitala i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) odpowiadają wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy, którzy odpowiadają za aktualność informacji oraz dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Dokumenty przed opublikowaniem należy sprawdzić pod względem zgodności z zasadami dostępności/m.in.:

• czcionka powinna być bezszeryfowa (np. Arial, Calibri),

• wielkość czcionki powinna być co najmniej 12 pkt.,

• odstęp między akapitami - interlinia 1,5; akapit 12,

• tekst powinien być wyrównany do lewej,

• wszystkie elementy graficzne, które zawierają jakąś informację, jak zdjęcia, wykresy, powinny mieć tekst alternatywny.

3. Każda informacja powinna być jasno sformułowana, bez zbędnych treści, czytelna i zrozumiała dla większości odbiorców w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

4. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Wzór Wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej stanowi Załącznik nr 2 do procedury.

5. Okresowo zgodność informacji zamieszczonych na stronie internetowej i w BIP w zakresie dostępności cyfrowej weryfikuje Koordynator ds. dostępności lub na jego wniosek Koordynator Zespołu ds. informatycznych.

 

VI. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, mają prawo wystąpić do Szpitala z Wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej.

2. Wzór Wniosku o zapewnienie dostępności stanowi Załącznik nr 3do procedury. Jest on dostępny: na stronie internetowej Szpitala, w rejestracji SOR i rejestracjach Poradni oraz u Koordynatora ds. dostępności.

3. Wniosek o zapewnienie dostępności można:

a) przesłać pocztą na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,

b) wypełnić i złożyć w miejscach pobrania,

c) przesłać na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub dostępność@szpitalnowysacz.pl;

d) złożyć w sekretariacie Dyrekcji, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:05.

4. Wnioski z miejsca złożenia, należy zawsze przekazać do Koordynatora ds. dostępności.

5. Po rozpatrzeniu wniosku Koordynator ds. dostępności informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

6. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności Koordynator ds. zapewnienia dostępności informuje Dyrektora.

 

VII. ZAPEWNIENIE EWAKUACJI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

1. W przypadku wystąpienia pożaru lub innego zdarzenia nadzwyczajnego na terenie Szpitala należy postępować zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.

2. Sposoby postępowania wobec osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie ewakuacji:

a) osób z dysfunkcją narządu ruchu:

• jeśli nie wiesz jak pomóc- zapytaj,

• możesz użyć sprzętu ewakuacyjnego, jeśli znajduje się w budynku,

• w sytuacji gdy nie ma możliwości ewakuowania osoby mającej duże trudności w poruszaniu się, pomóż jej dotrzeć do bezpiecznego miejsca i powiadom kierującego ewakuacją;

b) osób z dysfunkcją narządu wzroku:

• jeśli nie wiesz jak pomóc- zapytaj,

• zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osoby niewidome, wymień swoje imię i powiedz co się dzieje,

• chcąc poprowadzić osobę niewidomą, zaproponuj jej swoje ramię/łokieć, zamiast chwytać ją za rękę,

• idąc opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody (np. schody w górę/ schody w dół);

c)osób z dysfunkcją narządu słuchu:

• osoba głucha nie usłyszy nawet jak powiemy do niej innymi słowami,

• jeśli nie znasz języka migowego, możesz użyć gestów,

• jeśli masz możliwość, zapisz informację na kartce/ w telefonie (komunikat powinien być prosty, np. pożar- opuść budynek, pożar- idź za mną).

 

ZAPISY/ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - informacja dotycząca sposobu kontaktu z osobą z zaburzeniami słuchu

Załącznik nr 2 – Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Załącznik nr 3 – Wniosek o zapewnienie dostępności