Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych i opatrunków specjalistycznych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2 do SWZ zał nr 2A do SWZ zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform. Wyniki wybór ofert