Zarządzenie Nr 82 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 300) – zarządza się, co następuje:
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 17  z dnia  27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Nr 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8 z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 14 z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 19 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 21 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 7 z dnia 14 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 134 z dnia 13 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 18 z dnia 4 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 170 z dnia 31 grudnia 2020 r. i Nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r.  pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 28 z dnia 8 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2021 r. - dokonuje się następujących zmian:
 • w § 15 ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrazy ”oraz Wielogłowy Dąbrowa 1”
 
 • w § 35 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„§ 35.3. Jeżeli wypis dotyczy pacjenta ubezwłasnowolnionego lub małoletniego który nie ukończył 16. roku życia albo w inny sposób niezdolnego do samodzielnej egzystencji osoba taka może opuścić szpital wyłącznie w towarzystwie osoby bliskiej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. O planowanym wypisie ze szpitala powiadamia się osobę bliską:
 • co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem jeżeli wypis dotyczy pacjenta oddziału stacjonarnego;
 • niezwłocznie po podjęciu decyzji o wypisie jeśli dotyczy on pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Zarządzenie Nr 118 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 300) – zarządza się, co następuje:
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 17  z dnia  27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Nr 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8 z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 14 z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 19 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 21 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 7 z dnia 14 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 134 z dnia 13 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 18 z dnia 4 grudnia 2020 r., zarządzenie Nr 170 z dnia 31 grudnia 2020 r.  i Nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 28 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 28 z dnia 8 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 82 z dnia 30 sierpnia 2021 r. - dokonuje się następujących zmian:  
 • W załączniku Nr 1 do Regulaminu – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne” 56 i 60 otrzymują odpowiednio nowe brzmienie:
 
Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Adres
56. Poradnia Rehabilitacyjna 33-300 Nowy Sącz, Al. Wolności 49
60. Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej 33-300 Nowy Sącz, Al. Wolności 49
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.