Zarządzenie Numer 89 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.), art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1318 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 8109) – zarządza się, co następuje:
  • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 17 z dnia  27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 15 z dnia 26 października 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 8 z dnia 7 maja 2019 r. - dokonuje się następujących zmian:  
  • załącznik Nr 4 do Regulaminu – „Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
  • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
  • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
  • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Załącznik do zarządzenia Nr 89 z dnia 13 maja 2019 r.  Załącznik Nr 4do Regulaminu Organizacyjnego Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (Obowiązuje od dnia 13.maja 2019 roku)  
LP. Rodzaj usługi Wysokość opłaty z podatkiem VAT [1]/
1. Sporządzenie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę [2]/ 8,00 zł
2. Sporządzenie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – za jedną stronę 0,20 zł
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych [3]/ 1,60 zł
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
    [1]/ obowiązujące stawki opłat ustalono z uwzględnieniem przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1318 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie przeciętnego  wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 roku (MP poz. 155). [2] /stawka ta nie dotyczy odpisu badania laboratoryjnego wykonywanego przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, za którą to czynność pobieramy opłatę w wysokości 3,00 zł. [3]/ dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie.