Zarządzenie Nr 182 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku – zarządza się, co następuje:
  • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 Rady Społecznej z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 Rady Społecznej z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:
  • dotychczasowy załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego – „Cennik opłat za usługi realizowane w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 
  • dotychczasowy załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego – „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
  • 2.
  1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać z dniem 1 lutego 2017 roku, po uprzednim zaopiniowaniu jego treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  2. Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
  • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru po zaopiniowaniu Regulaminu Organizacyjnego przez Radę Społeczną udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy.
  • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Załącznik Numer 1 do zarządzenia Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. Załącznik Numer 5 do Regulaminu Organizacyjnego   Cennik opłat za usługi realizowane w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  
lp. Rodzaj usługi Cena
1 Sekcja zwłok oraz protokół z czynności 750,00 zł
2 Sekcja zwłok zakaźnych oraz protokół z czynności 1 200,00 zł
3 Przechowywanie zwłok w chłodni Prosektorium powyżej 72 godzin – za każdą następna dobę 100,00zł (w tym VAT)