Zarządzenie Numer 196 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego   Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku   – zarządza się, co następuje:
  • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 roku - dokonuje się następujących zmian:  
  • dotychczasowy załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego – „Cennik opłat za usługi realizowane w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 
  • dotychczasowy załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego – „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
  • 2.
  1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać po uprzednim zaopiniowaniu jej treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  2. Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 
  • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym  i samodzielnym stanowiskom pracy.  
  • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia         1 stycznia 2018 roku.         Załącznik Numer 1 do zarządzenia Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. Załącznik Numer 5 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik opłat za usługi realizowane w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
lp. Rodzaj usługi Cena
1 Sekcja zwłok oraz protokół z czynności 825,00 zł           ( w tym 23% VAT)
2 Sekcja zwłok zakaźnych oraz protokół z czynności 1 320,00 zł    (w tym 23% VAT)
3 Przechowywanie zwłok w chłodni Prosektorium powyżej 72 godzin – za każdą następną  dobę 100,00zł         (w tym 23% VAT)