struktura organizacyjna_17.05.2017_specjalista ds epidemiologii (1)   Zarządzenie Numer 84 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) i art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 836) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku   – zarządza się, co następuje:
 • 1.
Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionego w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionego zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 roku oraz zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 • 2.
 1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać z dniem 11 maja 2017 roku.
 2. Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy.
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 2017 roku.       Zarządzenie Numer 86 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1638 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku   – zarządza się, co następuje:
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r. - dokonuje się następujących zmian:
 • użyty w tytule Działu III i Działu VI oraz w § 5 ust 1, 2 i 3 w różnej liczbie i przypadku, wyraz „przedsiębiorstwo podmiotu” zastępuje się użytym             w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „zakład leczniczy”,
 • 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Strukturę organizacyjną Podmiotu uzupełniają komórki organizacyjne      i samodzielne stanowiska pracy o charakterze administracyjnym, technicznym i gospodarczym.
 1. Schemat organizacyjny Podmiotu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu”.
 
 • 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w zalecanych godzinach od 13.30 do 19.00 z zastrzeżeniem postanowień § 29. i § 31. niniejszego Regulaminu.
 1. Poza zalecanymi godzinami, odwiedziny chorych mogą być realizowane za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza dyżurnego.”
 • 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Odwiedziny odbywają się w oparciu o następujące zasady:
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologicznym z Intensywną Terapią oraz Oddziale Chorób Zakaźnych, a także odcinku obserwacyjno-diagnostycznym Oddziału Pulmonologii i odcinku obserwacyjnym Oddziału Psychiatrycznego odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym Lekarzem Kierującym Oddziałem lub lekarzem dyżurnym,
 • zaleca się by ze względów epidemiologicznych w odwiedzinach pacjentów nie uczestniczyły dzieci poniżej 3. roku życia,
 • w odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi a także będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby,
 • osoby odwiedzające na polecenie personelu oddziału są zobowiązane opuścić salę chorych na czas niezbędny dla wykonania obchodu lekarskiego, określonego zabiegu leczniczego lub pielęgnacyjnego, badania diagnostycznego albo przeprowadzenia prac porządkowych,
 • w sytuacjach podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz dyżurny może wprowadzić dodatkowe środki ochrony osobistej dla osób odwiedzających,
 • w uzasadnionych przypadkach Lekarz Kierujący Oddziałem wnioskuje do Dyrektora o ograniczenie prawa pacjentów do kontaktu osobistego z innymi osobami realizowanego w formie odwiedzin,
 • do Szpitala nie wolno wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
 • zaleca się by odwiedzający nie przynosili do szpitala kwiatów oraz łatwo psujących się artykułów spożywczych,
 • odwiedzający swoim zachowaniem nie powinni zakłócać ciszy i porządku w oddziale, w tym również poprzez prowadzenie głośnych rozmów telefonicznych i korzystanie z innych urządzeń elektronicznych,
 • zabrania się siadania na łóżkach pacjentów,
 • w sytuacji rażącego naruszenia porządku przez odwiedzających personel Szpitala ma prawo poprosić o pomoc ochronę.”
 
 • w § 85 pkt 23 otrzymuje nowe brzmienie:
„„23) udzielanie wsparcia pacjentom bezdomnym lub samotnym, którzy po zakończeniu leczenia w szpitalu ze względów społecznych nie mają zapewnionych odpowiednich warunków egzystencji – podejmowanie współpracy w tym zakresie z jednostkami pomocy społecznej.”
 • w § 98 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 98. Do zadań Specjalisty ds. epidemiologii, należy:”
 • 119 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 119. 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo  w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem  pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku; 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie  organów władzy publicznej albo sądów powszechnych a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia  pacjenta; 4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 5) na informatycznym nośniku danych.
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniana przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 5 pobiera się opłatę, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • sporządzonej na potrzeby diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego stanowiącej załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony w 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 ustanawia się w formie załącznika Numer 4 do niniejszego regulaminu.”
 
 • 2.
 1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać po uprzednim zaopiniowaniu jego treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 2. Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru po zaopiniowaniu Regulaminu Organizacyjnego przez Radę Społeczną udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym  i samodzielnym stanowiskom pracy.
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     Załącznik Numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta Obowiązuje od 11 maja 2017 roku.  
lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty z podatkiem VAT [1]/
1. Sporządzenie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę [2]/ 8,00 zł
2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – za jedną stronę 0,20 zł
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym  nośniku danych [3]/ 1,60 zł
  [1]/ obowiązujące stawki opłat ustalono z uwzględnieniem przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 186 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przeciętnego  wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 roku (MP poz. 180). [2] /stawka ta nie dotyczy odpisu badania laboratoryjnego wykonywanego przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, za którą to czynność pobieramy opłatę w wysokości 3,00 zł. [3]/ dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie.