DO.021-147 /18 Zarządzenie Numer 147 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 160 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 8109) – zarządza się, co następuje:
  • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Nr 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwała Nr 17  z dnia 27 grudnia 2017 roku oraz  zarządzeniem Nr 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. - dokonuje się następujących zmian:
  • W § 86 ust 3. pkt 6 słowa „Zastępcę Dyrektora ds. administracyjnych” zastępuje się słowami ”Zastępcę Dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych” ,
 
  • w § 86 ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 86.3. 8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”,  
  • dotychczasowy załącznik Nr 5 do Regulaminu – „Cennik opłat za usługi realizowane w prosektorium Szpitala otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
 
  • dotychczasowy załącznik Nr 6 do Regulaminu – „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
  • 2.
  1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać po uprzednim zaopiniowaniu jej treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
  2. Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 
  • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy.  
  • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.       Załącznik do zarządzenia Nr 147 z dnia 17 października 2018 r.   Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Cennika opłat za usługi realizowane w Prosektorium Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu  
lp.  Rodzaj usługi CENA
1 Sekcja zwłok oraz protokół z czynności 1 000,00 zł ( w tym 23% VAT)
2 Sekcja zwłok zakaźnych oraz protokół z czynności 1 500,00 zł    (w tym 23% VAT)
3 Przechowywanie zwłok w chłodni Prosektorium powyżej 72 godzin – za każdą następną dobę 100,00zł (w tym 23% VAT)