5 zmiana Regulaminu Organizacyjnego - schemat   DO.021-79/18 Zarządzenie Numer 79 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia  18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego   Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 160 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 8109)  – zarządza się, co następuje:  
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Nr 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Nr 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Nr 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 10 z dnia 26 maja 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwała Nr 17 z dnia 27 grudnia 2017 roku - dokonuje się następujących zmian:  
 • 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 9.1. Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą:
 • Stanowiska i komórki podległe Dyrektorowi:
 1. Zastępcy Dyrektora;
 2. Główny Księgowy;
 3. Naczelna Pielęgniarka;
 4. Dział Sprzedaży;
 5. Dział Kontraktowania i Rozliczeń
 6. Pełnomocnik do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 7. Inspektor Ochrony Danych;
 8. Audytor Wewnętrzny;
 9. Zespół Radców Prawnych;
 10. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych/Inspektor ds. obrony cywilnej;
 11. Kapelan Szpitala;
 12. Inspektor BHP;
 13. Inspektor p/poż;
 14. Rzecznik prasowy.
 • Zakłady lecznicze Podmiotu podległe Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa:
 1. Ośrodek Leczenia Szpitalnego;
 2. Ośrodek Leczenia Ambulatoryjnego;
 • stanowiska i komórki podległe Z-cy dyrektora ds. lecznictwa:
 1. Specjalista ds. epidemiologii;
 2. Sekretariat medyczny;
 3. Inspektor ochrony radiologicznej;
 4. Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
 5. Lekarz transfuzjolog,
 6. Centralna Sterylizatornia,
 • Komórki podległe Głównemu Księgowemu:
 1. Dział Finansowo-Księgowy;
 • Komórki podległe Zastępcy Dyrektora do administracyjno-pracowniczych:
 1. Dział Zatrudnienia i Płac;
 2. Dział Organizacji i Nadzoru;
 3. Dział Administracyjno-Techniczny.
 4. Naczelnej Pielęgniarce podlega personel pielęgniarek i położnych.
 5. Spośród pracowników zatrudnionych w Działach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d) i e) oraz pkt 4 i 5 Dyrektor może wyznaczyć osoby koordynujące realizację zadań w poszczególnych zakresach.
 6. Schemat organizacyjny Podmiotu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu.”
 
 • w § 85 pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 85. 13) przygotowywanie zarządzeń Dyrektora związanych z organizacją Podmiotu oraz powoływaniem wewnętrznych zespołów lub komisji  wspierających realizację zadań statutowych.”  
 • 95 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 95. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 • informowanie Dyrektora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia[1]/ oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • wykonywanie pozostałych obowiązków inspektora ochrony danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.”
 
 • dotychczasowy schemat organizacyjny ustanowiony w formie załącznika Nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
 • 2.
 1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać po uprzednim zaopiniowaniu jej treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 2. Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 
 • 3.
Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym  i samodzielnym stanowiskom pracy.  
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. [1] / ilekroć mowa jest o rozporządzeniu należy przez to rozumieć  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. UE L. z 2016 r. Nr 119 str. 1