DO.021-81 /19 Zarządzenie Nr 81 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego   Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 8109) – zarządza się, co następuje:  
  • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwała Numer 17 z dnia  27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 r. - dokonuje się następujących zmian:  
  • w załączniku Numer 6 do Regulaminu – „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” - Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
  • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać po uprzednim zaopiniowaniu jej treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
  • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
  • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2019 roku.     Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
lp. Nazwa świadczenia Cena
Biochemia
1 Glukoza 5,50 zł
2 Mocznik 5,50 zł
3 Kreatynina 5,50 zł
4 Lipidogram w tym: 22,00 zł
  Cholesterol całkowity 5,50 zł
  Trójglicerydy 7,00 zł
  HDL - cholesterol 8,00 zł
  LDL - cholesterol ( obliczony ) 1,50 zł
5 LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 10,00 zł
6 Bilirubina całkowita 6,00 zł
7 Bilirubina związana 10,00 zł
8 ALAT 6,00 zł
9 ASPAT 6,00 zł
10 GGTP 8,00 zł
11 Fosfataza alkaliczna 8,50 zł
12 Alfa-amylaza ( diastaza ) 8,00 zł
13 CPK 10,00 zł
14 CKMB 11,00 zł
15 Wapń całkowity 6,00 zł
16 Jonogram (sód + potas + chlorki) 10,00 zł
17 Fosfor 7,00 zł
18 Żelazo 6,50 zł
19 Magnez 6,50 zł
20 Kwas moczowy 6,50 zł
21 Równowaga kwasowo - zasadowa 20,00 zł
22 COHb 15,00 zł
23 Klirens kreatyniny endogennej (kreatynina w surowicy i moczu) 13,00 zł
24 Próba obciążenia glukozą (za każde oznaczenie-5,50zł) 5,50zł za każde oznaczenie
25 Próba obciążenia żelazem 26,00 zł
26 Hemoglobina glikowana 22,00 zł
27 Białko 6,00 zł
28 CRP - ilościowo 10,00 zł
29 Elektroforeza białek surowicy krwi 25,00 zł
30 Troponina T 32,00 zł
31 Odwirowanie 3,00 zł
32 Albumina 6,00 zł
33 Transferyna 30,00 zł
34 Ferrytyna 22,00 zł
35 Alkohol etylowy we krwi 20,00 zł
36 Cholinoesteraza 10,00 zł
37 Mleczan 10,00 zł
38 Mikroalbuminuria 32,00 zł
39 Kwas foliowy 35,00 zł
40 Wolne łańcuchy lekkie kappa 75,00 zł
41 Wolne łańcuchy lekkie lambda 75,00 zł
42 Wapń  zjonizowany 11,00 zł
43 Amoniak 26,00 zł
44 Karbamazepina 30,00 zł
45 Kwas walproinowy 30,00 zł
46 Lit 18,00 zł