Zarządzenie Numer 170 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2021) – zarządza się, co następuje:
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia  27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 21 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem Numer 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 7 z dnia 14 maja 2020 r. oraz zarządzeniem Numer 134 z dnia 13 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 18 z dnia 4 grudnia 2020 r. - dokonuje się następujących zmian:  
 • W załączniku Numer 6 do Regulaminu – Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” dokonuje się następujących zmian:
 
 1. W części obejmującej usługi Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej po poz. 114 dodaje się poz. 115 w brzmieniu:
 
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
115. Przeciwciała IgM, IgG koronawirus SARS CoV-2 (test kasetkowy) 65,00
 
 1. W części obejmującej usługi Pracowni Mikrobiologii po poz. 18 dodaje się poz. 19, 20 i 21 odpowiednio w brzmieniu:
 
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
18. Przeciwciała COVID 19 IgM 109,00
19. Przeciwciała COVID 19 IgG 109,00
20. Pakiet badań przeciwciała COVID 19 (IgM, IgG) 169,00
 
 1. W części obejmującej usługi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po poz. 65 dodaje się poz. 66 w brzmieniu:
 
Lp. Nazwa świadczenia Cena [zł]
66. Badanie w kierunku wykrycia wirusa SARS CoV-2 450,00
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r..     Zarządzenie Numer 2 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2021) – zarządza się, co następuje:
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 21 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem Numer 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 7 z dnia 14 maja 2020 r., zarządzeniem Numer 134 z dnia 13 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 18 z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem Numer 170 z dnia 31 grudnia 2020 r. - dokonuje się następujących zmian:  
 • W § 6. po pkt 33 dodaje się pkt 34 i 35 odpowiednio w brzmieniu:
„§ 6. 34) Oddział Rehabilitacyjny, 35) Oddział Geriatryczny.”
 • W załączniku Numer 1 do Regulaminu – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne” po poz. 86 dodaje się poz. 87 i 88 odpowiednio w brzmieniu:
 
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
87. Oddział Rehabilitacyjny 33-300 Nowy Sącz Plac Kuźnice 1
88. Oddział Geriatryczny 33-300 Nowy Sącz Plac Kuźnice 1
   
 • Załącznik Numer 6 do Regulaminu – Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” z dniem 1 lutego 2021 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • Załącznik Numer 7 do Regulaminu – Schemat organizacyjny Podmiotu otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Numer 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

UCHWAŁA Numer 3

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 28 stycznia  2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Na podstawie art. 48 ust. 2  pkt  2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późniejszymi zmianami) – uchwala się, co następuje:
 • 1.
Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 170 z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zarządzeniem Numer z dnia 18 stycznia 2021 roku.
 • 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 • 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   UZASADNIENIE Do Uchwały Numer 3 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 28 stycznia  2021 roku  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.   Przedłożona zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje wprowadzenie do Regulaminu dwóch nowych komórek organizacyjnych: Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Geriatrycznego. Konsekwencją tego jest równoczesna aktualizacja informacji objętych załącznikiem numer 1 do Regulaminu tj. wykazu miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne działalności leczniczej oraz załącznika Numer 7 stanowiącego schemat organizacyjny podmiotu. Potrzeba taka jest podyktowana faktem przyjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały Numer XXXIII/437/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Zapis art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Regulamin Organizacyjny określa m.in. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych a pkt 3 – jego strukturę organizacyjną. Druga grupa zmian obejmuje korektę obowiązującego w Szpitalu cennika świadczeń zdrowotnych. Jakkolwiek zmiany obejmują tylko kilkanaście pozycji to ze względów praktycznych cennik przedkładamy w pełnej wersji (zostanie on umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Szpitala oraz wyeksponowany na tablicach ogłoszeń znajdujących się w poszczególnych komórkach prowadzących działalność leczniczą). Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone przez Dyrektora stosownymi zarządzeniami.   Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dot. Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cytowanej ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego.