Zarządzenie Numer 28 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 8 kwietnia 2021 roku   w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego   Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 295 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XXXIII/437/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r. poz. 300) – zarządza się, co następuje:  
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 r., zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 r., zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 r., zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 r., zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 21 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem Numer 55 z dnia 30 marca 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 7 z dnia 14 maja 2020 r., zarządzeniem Numer 134 z dnia 13 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 18 z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz zarządzenie Numer 170 z dnia 31 grudnia 2020 r. i Numer 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 28 stycznia 2021 r.  - dokonuje się następujących zmian:  
 • W załączniku Numer 1 do Regulaminu – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne” pozycja 48, 49, 65 i 77 otrzymują odpowiednio nowe brzmienie:
 
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
48. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
49. Poradnia Preluksacyjna 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
65. Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 4 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
77. Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 4 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 • Załącznik Numer 4 do Regulaminu – „Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem postanowień załącznika do niniejszego zarządzenia, który rozpocznie obowiązywać od dnia 1 maja 2021 roku.   Dyrektor Szpitala   Załącznik Numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego   Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta Obowiązuje od dnia 1 maja 2021 roku  
Lp. Rodzaj Usługi Wysokość opłaty z podatkiem VAT [1]/
1. Sporządzenie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę [2]/ 10,00 zł
2. Sporządzenie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – za jedną stronę 0,30 zł
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych [3]/ 2,00 zł
Powyższych opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie po raz pierwszy.
   

Uchwała Numer 8

  Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 11 czerwca  2021 roku   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu   Na podstawie art. 48 ust. 2  pkt  2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późniejszymi zmianami) – uchwala się, co następuje :  
 • 1.
  Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 28 z dnia 8 kwietnia 2021 roku.  
 • 2.
  Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Uzasadnienie   Do Uchwały Numer 8 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.   Przedłożona zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje aktualizację informacji objętych załącznikiem numer 1 do Regulaminu tj. wykazu miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne działalności leczniczej. Potrzeba taka jest podyktowana faktem oddania do użytku - po zakończonym remoncie – pomieszczeń zajmowanych poprzednio przez Oddział Pulmonologii docelowo przeznaczonych na świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Preluksacyjnej. Poradnie te funkcjonowały dotychczas w obiekcie przy Aleje Wolności 49 wraz z wyżej wymienionymi poradniami przeniesione zostają niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjne. Zapis art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 711 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Regulamin Organizacyjny określa m.in. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.   Druga grupa zmian obejmuje korektę obowiązujących w Szpitalu opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi. Poprzednie stawki opłat za te usługi ustalono w maju 2019 roku. Ich wysokość uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS. Natomiast maksymalne stawki oblicza się w oparciu o wskaźniki zawarte w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stawki te dotychczas wynosiły:
 1. Wyciąg lub odpis strona 8,00 zł (aktualnie maksymalna stawka 10,91 zł)
 2. Kopia lub wydruk strona 0,20 zł (maksymalna stawka 0,38 zł)
 3. Informatyczny nośnik informacji 1,60 zł (maksymalna stawka 2,18 zł).
Opłaty za dokumentację medyczną również stanowią integralną część Regulaminu. Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone przez Dyrektora stosownymi zarządzeniami.   Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 711 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dot. Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cyt. ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego. [1]/ obowiązujące stawki opłat ustalono z uwzględnieniem przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 849 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przeciętnego  wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 roku (MP poz. 136). [2]/ stawka ta nie dotyczy odpisu badania laboratoryjnego wykonywanego przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, za którą to czynność pobieramy opłatę w wysokości 3,00 zł. [3]/ dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie.