Zarządzenie Numer 55 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 30 marca 2020 roku   w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego   Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 295 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1127 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 ust. 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 2021) – zarządza się, co następuje:  
 • 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 roku, zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 roku, zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 roku, zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 roku, zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 roku oraz zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 21 z dnia 27 grudnia 2019 roku - dokonuje się następujących zmian:  
 • W załączniku Numer 1 do Regulaminu – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne” dokonuje się następujących zmian:
 
 1. pozycja 7 otrzymuje brzmienie:
 
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
7. Izba Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 10 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
10. Oddział Chorób Zakaźnych 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 12 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
12. Oddział Neonatologiczny z IT 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 13 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
13. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 20 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
20. Oddział Psychiatryczny 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 1
 
 1. pozycja 23 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
23. Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 12 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 46 otrzymuje nowe brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
46. Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 57 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
57. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 70 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
70. Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 9 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 1. pozycja 83 otrzymuje brzmienie:
Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres
83. Pracownia Cytologiczna 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5
 
 • dotychczasowy załącznik Numer 7 do Regulaminu – „Schemat organizacyjny” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
 • 2.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.  
 • 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Dyrektor Szpitala  

Uchwała Numer 7

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 14 maja 2020 roku

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu   Na podstawie art. 48 ust. 2  pkt  2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późniejszymi zmianami) – uchwala się, co następuje :  
 • 1.
  Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 55 z dnia 30 marca 2020 roku.  
 • 2.
  Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.  
 • 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         Uzasadnienie Do Uchwały Nr 7 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Przedłożona zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje aktualizację informacji objętych załącznikiem numer1 do Regulaminu tj. wykazu miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne a także korektę załącznika numer 7 stanowiącego schemat organizacyjny Szpitala. Potrzeba taka jest podyktowana oddaniem do użytku nowoczesnego pawilonu przeznaczonego dla świadczenia usług zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii. Zadanie to było objęte projektem „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych. Zapis art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Regulamin Organizacyjny określa m.in. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponieważ pod koniec marca br. dokonano następujących przemieszczeń:
 • ze starego pawilonu zlokalizowanego przy Placu Kuźnice 1 przeniesiono na nowe miejsce (ul. Młyńska 5) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Neonatologiczny z IT, Poradnię Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, Poradnię Ginekologiczno-Położniczą, Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Numer 9 oraz Pracownię Cytologiczną;
 • z Dąbrowy do głównego budynku szpitala przeniesiono Oddział Chorób Zakaźnych wraz z Gabinetem Zabiegowo-Diagnostycznym Numer 12 (tylko na okres remontu docelowego obiektu, opuszczonego przez Oddział Psychiatryczny) oraz Oddziału Psychiatrycznego (czasowe przeniesienie z Nowego Sącza do Dąbrowy)
- niezbędna staje się wnioskowana zmiana. W schemacie organizacyjnym ujawniono natomiast zmianę będącą następstwem statutowego połączenia Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, co formalnie przeprowadzono uchwałą Numer XVIII/252/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2021). Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dot. Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cyt. ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego.