Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu

na okres 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

 

W planie działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zostały zaproponowane kierunki działań w obszarach: architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym.

 

I. Zadania do realizacji w ramach programu PFRON ,,Dostępna przestrzeń publiczna”- moduł D:

l.p.

Zadanie

nazwa zadania

opis zadań do realizacji

osoby odpowiedzialne

termin realizacji

1

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego zwiększającego dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej- Położniczej

- zakup obniżanego fotela ginekologicznego do badania osób z niepełnosprawnością

Zespół ds. zamówień publicznych

Dział Sprzedaży

Koordynator ds. dostępności

do 31.12.2024

(w ramach dostępnych środków)

 

2

- zakup wagi krzesełkowej lub platformowej

3

- zakup leżanki z regulacją wysokości

4

- zakup podnośnika do przenoszenia pacjentek

z niepełnosprawnością ruchową

5

- wyposażenie toalety
w przewijak dla osób dorosłych

6

- zakup wagi krzesełkowej lub platformowej

 

II. Pozostałe zadania:

l.p.

Zadanie

nazwa zadania

opis zadań do realizacji

 

osoby odpowiedzialne

termin realizacji

1

Realizacja inwestycji zwiększającej dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- wykonanie oraz montaż obniżonej lady w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespół ds. zamówień publicznych

Zespół ds. technicznych

Koordynator ds. dostępności

do 31.12.2024

(w ramach dostępnych środków)

 

2

- wykonanie oznakowania kontrastowego oraz fakturowego do rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (faktura ostrzegawcza, faktura kierunkowa, faktura uwagi)*

3

- wymiana drzwi zewnętrznych do SOR, na drzwi automatyczne

4

- remont i dostosowanie do standardów pomieszczenia sanitarno- higienicznego
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym*

5

Szkolenia dla personelu
z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

- systematyczne podnoszenie wiedzy
i doświadczenia personelu w zakresie organizacji i realizacji usług dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez systematyczne szkolenie personelu szpitala w zakresie komunikacji i obsługi osób/pacjentów ze szczególnymi potrzebami

(w szczególności rejestratorki i sekretarki medyczne)*

Koordynator ds. dostępności

działanie bezkosztowe

2 x w roku

6

Współpraca z podmiotami reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami

- kontynuacja współpracy/ nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby
z różnymi niepełnosprawnościami

- spotkania w celu ustalenia potrzeb oraz sposobu zapewnienia dostępności dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności

Zespół ds. dostępności

działanie bezkosztowe

7

Bieżące monitorowanie dostępności szpitala oraz wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do jego usług

- podejmowanie bieżących działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami

monitoring potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w celu wdrażania rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapewnienie dostępności do świadczonych usług*

- zgłaszanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami do Koordynatora ds. dostępności

- zgłaszanie propozycji rozwiązań/działań w zakresie zwiększania poziomu dostępności

Koordynator ds. dostępności

Zespół ds. dostępności

Pracownicy Szpitala

działanie bezkosztowe

działanie ciągłe

 

8

Ocena możliwości finansowania działań zwiększających dostępność ze środków zewnętrznych

(np. PFRON, fundusze europejskie)

- monitorowanie ogłaszanych programów
i pozyskiwanie środków na realizację zadań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dział Sprzedaży

Koordynator ds. dostępności

 

działanie bezkosztowe

działanie ciągłe

9

Przegląd i aktualizacja zamieszczonych informacji na stronie internetowej szpitala, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej

- przegląd i aktualizacja zamieszczonych informacji na stronie internetowej szpitala

- właściwy opis linków wstawianych na stronę internetową szpitala*

- dopracowanie opisów alternatywnych zdjęć na stronie internetowej szpitala*

Redaktorzy strony internetowej

Zespół ds. informatycznych

działanie bezkosztowe

działanie ciągłe

10

Zakup urządzeń ułatwiających ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami

- zakup krzeseł do ewakuacji osób niepełnosprawnych

- przeszkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Inspektor p/poż.

Koordynator ds. dostępności

 

do 31.12.2024

(w ramach dostępnych środków)

 

11

Analiza obszarów

do doskonalenia w zakresie zapewnienia dostępności

 

- analiza potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator ds. dostępności

Zespół ds. dostępności

Pracownicy Szpitala

działanie bezkosztowe

do 31.12.2024

12

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2025 r.

- analiza potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, analiza występujących barier, zaproponowanie działań na 2025 r.

 

Pracownicy Szpitala Koordynator ds. dostępności

Zespół ds. dostępności

działanie bezkosztowe

do 31.12.2024

*zgodnie z rekomendacjami Zespołu audytowego w ramach Raportu z audytu końcowego szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia z dnia 9.10.2023 r.; celem dalszej poprawy i osiągnięcia wyższego poziomu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szpitalu

 

Odpowiedzialność za realizację planu spoczywa na poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu. Koordynator ds. dostępności do 31 marca każdego roku, przygotuje sprawozdanie z realizacji Planu działania
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szpital za rok poprzedni i przedłoży go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szpitala.